Afdeling Energie- en Warmtetechnologie

De vakafdeling voor Energie- en Warmtetechnologie, KIVI EWT hanteert als leidend thema de verduurzaming van energievoorzieningsystemen, waarbij de nadelige effecten ten gevolge van het energiegebruik, tot maatschappelijk acceptabele niveaus en binnen maatschappelijk geaccepteerde randvoorwaarden teruggedrongen worden. Belangrijke elementen hierbij zijn (Trias Energetica):

 

 • Het beperken van de eindvraag naar energievormen.
 • Het vergroten van het aandeel van duurzame energiebronnen (natuurlijke stromingsbronnen en biomassa).
 • Het zo efficiënt en schoon mogelijk inzetten van fossiele energiebronnen.

Maakt kennis en ontwikkelingen toegankelijk in basisdisciplines (o.a. thermodynamica, stromingsleer en warmteoverdracht) en in de innovatieve integratie van kennis op het gebied van energieconversie, energiebesparing, procesintegratie en -optimalisatie.

Biedt aan (aspirant)leden mogelijkheden om contacten te leggen, kennis en ervaring uit te wisselen en te discussiëren met binnen- en buitenlandse collega-ingenieurs.

Vormt een netwerk van kennis en kennissen, werkzaam bij universiteiten, kennisinstituten, bedrijfsleven of anderszins geïnteresseerden.

Het KIVI EWT bestuur:

 • Initieert, (mede-)organiseert en ondersteunt informatiebijeenkomsten in de vorm van excursies, lezingen, congressen of symposia.
 • Bevordert informele contacten in het byzonder ook tussen leden uit de industrie, kennisinstituten en universiteiten.
 • Maakt maatschappelijke consequenties van nieuwe technologieën bespreekbaar.
 • Draagt in beperkte mate bij aan de opleiding van jonge ingenieurs.
 • Biedt informatievoorziening via de KIVI (EWT) website.
 • Biedt individuele leden organisatorisch de ruimte en verleent daarbij bescheiden faciliteiten voor initiatieven die erop gericht zijn:
  • De warmtetechnologische inbreng bij ingenieursvraagstukken te versterken.
  • De kennistransfer tussen industrie, GTI's en universiteiten te bevorderen.
 • Draagt bij aan visieontwikkeling (lange-termijn) en standpuntontwikkeling (korte-termijn) van het KIVI, betreffende het vakgebied.