De presentaties zijn te vinden onder 'Documenten'

Link naar het getoonde filmpje resultaten 4 jaar raamovereenkomst Gemalen en Stuwen: https://youtu.be/rrv4I_HR1lg

14 juni 2023 | Kennisuitwisseling over stuwen & gemalen met bezoek aan gemaal Zedemuden in Zwartsluis

Bij de nieuwjaarsbijeenkomst werd hier zelfs speciaal naar gevraagd: of we ook een activiteit kunnen organiseren rondom een wezenlijk onderdeel van waterbeheer: de stuwen en gemalen. Nou, dat is gelukt! We krijgen een uitleg over hoe het hoofdwatersysteem functioneert, inclusief een rondleiding door gemaal Zedemuden, het één na grootste gemaal van Nederland. Vervolgens gaan we door met een uitleg over hoe het waterschap samen met marktpartijen omgaat met de grote opgave voor de vervanging van Gemalen & Stuwen, in een bouwteamconstructie, en hoe innovaties en duurzaamheid daarin een plek krijgt, waarna we vervolgens gelijk kijken naar hoe landelijke ontwikkelingen op dit vlak. 

Programma

14.00 uur   Inloop en ontvangst Gemaal Zedemuden Waterschap Drents Overijsselse Delta

14.30 uur   Start programma

Toelichting op het hoofdwatersysteem en rondleiding in het gemaal door beheerder

Presentatie en kennisuitwisseling programma Gemalen en Stuwen WDOD:

  • Assetmanagement en tot stand komen programmering;
  • Werkwijze programmatisch werken;
  • Samenwerking raamovereenkomsten bouwteams;
  • Toepassing duurzaamheid en innovatie.

Landelijke ontwikkelingen rondom de aanpak en aanbesteding van gemalen

Harry Grevers van TAUW praat u bij over enkele brede initiatieven tussen markt- en publieke partijen, welke als doel hebben de efficiëntie van ontwerp- en aanbesteden te verbeteren:

  • Uniforme beoordelingscriteria voor het kwaliteitscriterium circulariteit/duurzaamheid in aanbestedingen;
  • Hoe lopen we de achterstand in qua vervanging en renovatie van gemalen;
  • Standaardiseren en parametrisch ontwerpen.

17.00 uur  Borrel en hapje

Ondanks dat het een knoeperd van een gemaal is, is het zaak niet te lang te wachten met aanmelden, want we kunnen praktisch gezien een beperkt aantal mensen ontvangen en rondleiden. Afhankelijk van hoe deze sessie uitpakt, overwegen we ook om het Wouda-gemaal eens te bezoeken, maar die houden we dus nog even in de pijplijn.

Bron: https://www.wdodelta.nl/gemaal-zedemuden

Programmatische samenwerking Gemalen en Stuwen met 4 bouwteams

Het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDOD) had becijferd dat zij jaarlijks gemiddeld 25 gemalen en stuwen moest vervangen. Op basis van een projectmatige aanpak haalde ze maar een fractie van dat aantal. Gezocht werd naar een programmatische aanpak, met een jaarlijks budget voor de renovatie van 25 gemalen en stuwen. Er werd een raamoverkomst aanbesteed voor een periode van 2 jaar, met een optie tot verlenging voor opnieuw twee jaar. Gegund werd aan de vier partijen met de beste scores. De losse projecten worden sindsdien – zonder nadere concurrentie - verdeeld onder deze vier partijen.

Het waterschap heeft met deze manier van werken de afgelopen 4 jaar ervaring opgedaan. De lessons learned zijn verwerkt in een nieuw bouwteam verband voor de komende 4 jaar, samen met 3 aannemers. Van ontwerp tot uitvoering, wordt door het projectteam en de aannemers nauw samengewerkt en wordt de kennis van alle partijen optimaal benut. De gekozen werkwijze leidt tot een hogere productie met meer kwaliteit en voorspelbaarheid. Maar ook meer uniformiteit en standaardisatie. Bovendien worden duurzame innovaties gestimuleerd en kosten bespaard.