Het bestuur van de KIVI-Vakafdeling Telecommunicatie nodigt zijn leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV), om deze online bij te wonen.

Tijdens de ALV wordt aan de leden verantwoording afgelegd over de financiële zaken en het gevoerde beleid.

Het beleid werd nader toegelicht, aan de hand van "Strategische uitgangspunten 2024", en welke activiteiten er zijn geweest en welke er zijn voorgenomen om uit te voeren.

Daarbij hoort het streven naar een voltallig bestuur en een tijdige opvolging van de bestuursleden.

Diverse bestuursleden zijn nu bijna aan het eind van of over hun 6 (wordt 8) jarige zittingsperiode.

Om de continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk, dat deze worden herkozen en nieuwe bestuursleden zich aanmelden.

Door bestuurswisselingen gaan vacatures ontstaan, zoals:

- algemeen bestuurslid

- programmacoördinator

- student / Young KIVI-Telecom lid (tot 35 jaar)

Kandidaten zijn verzocht zich aan te melden bij de secretaris via telecommunicatie@kivi.nl.

Binnen het bestuur worden functies later verdeeld.

N.B. In deze KIVI Ledenvergadering hebben alleen KIVI leden van de Vakafdeling Telecommunicatie stemrecht.

Agenda

1 Opening en vaststellen agenda (Voorzitter) 19:30 u.

2 Doelstellingen en Aandachtsgebieden

3 Notulen vorige ALV (niet aanwezig)

4 Decharge van penningmeester en het bestuur

5 Bestuursleden afdeling KIVI-Telecommunicatie

6 Voornemen toekomstige activiteiten en ledenwerving

7 Rondvraag

8 Sluiting ALV 21:00 u.

Wij hopen, dat velen van u, deel nemen via MS Teams.

Na aanmelden, kunt u de bijlagen downloaden.

Namens het bestuur KIVI Telecommunicatie

Programma

 -  uur Aan melden bij MS Teams
 -  uur Agendapunten ALV door dr.ir. Huib Ekkelenkamp
 -  uur Sluiting en na praten