Opname Gebruik van thuis- en buurtbatterijen

De vraag welke rol thuis- en buurtbatterijen kunnen spelen in het energiesysteem is actueler dan ooit. De kans is groot dat deze batterijen in de komende jaren snel in aantal zullen toenemen.

Gaat het minder snel? Dan zorgt de mogelijkheid van laden én ontladen door elektrische auto’s (bidirectioneel laden) wel voor een snelle groei van opslagcapaciteit op lokaal niveau.

Lokale opslag van energie kan helpen het energiesysteem te balanceren, maar kan ook voor problemen op het net zorgen.

Dit vraagt om een goed nabuurschap in het gebruik van thuis- en buurtbatterijen. Emma Gerritse Stedin ging hier uitgebreid op in.

Lokale energiesysteem

Een positieve bijdrage van deze batterijen aan het lokale energiesysteem is echter geen vanzelfsprekendheid: het plaatsen van batterijen kan zonder voorzorgsmaatregelen de piek vergroten en netcongestie verergeren.

In de businesscase van batterijen is het vaak nodig om verdienmodellen te stapelen.

Batterijen worden rendabel wanneer het verhogen van het eigen gebruik van zonne-energie wordt gecombineerd met het handelen op nationale energiemarkten of zelfs de onbalansmarkten.

Juist die nationale markten zorgen voor prijsprikkels die niet per se helpen in het lokale energiesysteem. Zo kunnen batterijen bij lage prijzen in winter (als het flink waait en veel stroom wordt opgewekt wordt met de windturbines op zee) zorgen voor extra elektriciteitsvraag bovenop de vraag die er al is. Met een flinke piek als gevolg. Hoewel dat niet elke dag zal gebeuren, kan dit er wel voor zorgen dat de elektriciteitsnetten in de straat daardoor teveel belast worden.

Goed nabuurschap in de energietransitie

Goed nabuurschap als principe voor het gebruik van thuis- en buurtbatterijen helpt om dat te voorkomen. Goed nabuurschap in de energietransitie betekent dat buren geen hinder ondervinden van de keuzes van een enkeling en de buurt waar mogelijk samen bijdraagt aan het verbeteren van het lokale energiesysteem.

Voor thuis- en buurtbatterijen betekent dit dat ze de problematiek op de energienetten in de wijk niet verergeren en het oplossen van lokale uitdagingen voorrang krijgt boven het maken van zo veel mogelijk winst op nationaal niveau.

Voor thuisbatterijen en bidirectioneel thuisladen is normering noodzakelijk om goed nabuurschap te borgen. Stedin roept daarom op tot:

  • Aanstuurbaarheid door de netbeheerder, zodat de batterijen in noodgevallen afgeschakeld kunnen worden. Dit zal vanaf 1 januari 2024 in Duitsland al de praktijk zijn.
  • Aansluiting op drie fasen en toepassing van een regeling die onderspanning, overspanning en faseonbalans voorkomt.
  • Registratie- en keuringsplicht, zodat batterijen geen risico’s vormen voor onze monteurs als zij werkzaamheden verrichten aan het elektriciteitsnet.

Voor buurtbatterijen en bidirectioneel laden bij publieke laadpalen of laadpleinen moet toetsing op goed nabuurschap plaatsvinden bij concessies, vergunningen of subsidies. Stedin roept gemeenten en andere overheden daarom op tot:

  • Toetsing op het principe van goed nabuurschap bij het verlenen van concessies en vergunningen of het verstrekken van subsidies voor buurtbatterijen. Stedin gaat graag met gemeenten in gesprek om hier nader invulling aan te geven.
  • Overleg met de netbeheerders over de locatie van te plaatsen buurtbatterijen, zodat deze optimaal worden opgenomen in het elektriciteitsnet.

Spreker:

Emma Gerritse Adviseur Energiesystemen van de Toekomst bij Stedin.

Emma heeft in dit E lunch webinar de visie van Stedin uit een gezet, hoe met een goed nabuurschap, als leidend rol voor het gebruik van thuis-  en buurtbatterijen, netcongestie kan gaan voorkomen of verminderen? Tevens heeft zij ons op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden.

Over de spreker:
ir. Emma (E.C.) Gerritse is adviseur energiesysteem van de toekomst bij Stedin, met als specialisme de opslag van energie. Met haar achtergrond als natuurkundige en haar ervaring in de duurzame energiesector zoekt zij naar nieuwe manieren om het energiesysteem van de toekomst vorm te geven.

Links

Goed nabuurschap als leidend principe voor thuis- en buurtbatterijen Stedin 20-03-2024

Thuis- en buurtbatterijen | Stedin

Position Paper: Goed nabuurschap voor gebruik van thuis- en buurtbatterijen Stedin

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom bij KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Emma Gerritse Adviseur Energiesystemen van de Toekomst bij Stedin Stedin
 -  uur Q & A met beantwoorden vragen uit de Chat
 -  uur Afronding en sluting