<< English below >>

<< Dit evenement wordt aangeboden in zowel de Nederlandse, als Engelse taal >>

<< Deelnemers kunnen bij aanmelden kiezen uit 4 arrangementen >>

De afdeling Young KIVI Engineers heet haar leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Dit jaar is de ALV extra belangrijk, we gaan in 2024 namelijk het 4e lustrum van de afdeling YKE tegemoet en dat willen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Daarom wil YKE samen met haar leden brainstormen over mogelijke interessante onderwerpen, activiteiten en netwerkmogelijkheden. Ook zal YKE haar nieuwe structuur aankondigen, waarin de leden een veel prominentere rol zullen spelen. Om de avond ontspannen te laten verlopen biedt YKE haar leden een gratis diner én activiteit met borrel aan, zo is er voldoende tijd om ook op deze avond te netwerken. Ken jij YKE leden, vertel het dan vooral voort!

Diner

YKE biedt haar leden in Hal22 een gratis diner aan, zodat we met volle energie aan de vergadering kunnen beginnen. Eventuele allergieën of dieetwensen kunnen bij aanmelden worden aangegeven.

ALV Young KIVI Engineers

Uiteraard zal YKE ook tijdens deze ALV zoals gewend de standaard onderdelen presenteren.

Nieuwe structuur

YKE heeft de laatste jaren veel moeite gehad met het werven van nieuwe bestuursleden en wil hier verandering in brengen. Het is tijd dat leden die een actieve bijdrage leveren aan de afdeling, hier de vruchten van gaan plukken! Daarom presenteert YKE op deze algemene vergadering een nieuwe structuur, waarin YKE leden vanuit hun eigen vakgebied en expertise het verschil kunnen maken voor andere leden van de afdeling. Op deze manier kun jij je als ingenieur onderscheiden, terwijl je aan je eigen kennis en vaardigheden werkt. 

Stemmen

Tijdens deze ALV kun je als YKE lid jouw stem laten gelden! Na het presenteren van de nieuwe plannen zullen we meerdere stemrondes faciliteren waarin jij als YKE lid aandeel in hebt. Zo kun jij bepalen welke nieuwe plannen je een goed idee vindt en bepalen we samen de koers van YKE.

Activiteit met borrel

De avond sluiten we af met een ouderwets potje bowlen, mét borrel.

Bereikbaarheid*

Om onze YKE leden vanuit heel het land te kunnen verwelkomen, is gekozen voor een centrale locatie in Nederland; Utrecht. Tegenover het bekende Carlton President staat een unieke vergader- en sportlocatie; Hal22 waar we onder het genot van een diner en activiteit de koers van onze afdeling kunnen bespreken.

Openbaar vervoer:

BUS Met buslijn 38, 48 of 73 stap uit op halte Utrecht, Savannahweg of Maarssenbroek, Zonnebaan (enkel 73)

TREIN/BUS Station Maarssen, pak vervolgens bus 73 naar Utrecht, Savannahweg of Maarssenbroek, Zonnebaan (het is ruim een halfuur lopen vanaf station Maarssen)

Auto en Parkeren:

AUTO Vanuit het Noorden A27 > N230 afslag Maarssen-Broek, Vanuit het Oosten/Westen/Zuiden A2 afslag 6 t/m 8 > afslag 6 Maarssen

Er is gratis parkeergelegenheid bij de locatie, ook elektrische laadpalen zijn aanwezig.

* Reiskosten zijn voor eigen rekening


<< This membership meeting is offered in both Dutch and English languages>>

<< Participants can choose from 4 free packages when registering >>

The Young KIVI Engineers department warmly welcomes its members to this general membership meeting. This year the GMM is extra important, because we are approaching the 4th anniversary of the YKE department in 2024 and we don't want to let that pass us by. That is why YKE wants to brainstorm with its members about possible interesting topics, activities and networking opportunities. YKE will also announce its new structure, in which members will play a much more prominent role. To make the evening relaxing, YKE offers its members a free dinner and activity with drinks, so there is plenty of time to network on this evening. If you know YKE members, please spread the word!

Dinner

YKE offers its members a free dinner at Hal22, so that we can start the meeting full of energy. Any allergies or dietary requirements can be indicated upon registration.

ALV Young KIVI Engineers

Of course, YKE will also present the standard components during this GMM as usual.

New structure

Over the past few years, recruiting new board members has been a huge challenge, YKE wants to change this. It is time for members who actively contribute to the department, to reap the benefits! That is why YKE is presenting a new structure at this general meeting, in which YKE members can make a difference for other members of the department using their own field of expertise. This way, you can distinguish yourself as an engineer, while working on your own knowledge and skills.

Voting

During this GMM, you can make your voice count as a YKE member! After presenting the new plans, we will facilitate several voting rounds in which you as a YKE member can participate. This way you can determine which new plans you think are a good idea and determine YKE's course together.

Activity with drinks

We end the evening with an old-fashioned game of bowling, with drinks.

Accessibility*

In order to welcome our YKE members from all over the country, a central location in the Netherlands was chosen; Utrecht. Opposite the famous Carlton President there is a unique meeting and sports location; Hall22 where we can discuss the direction of our department while enjoying a dinner and activity.

Public transportation:

BUS With bus lines 38, 48 or 73, get off at the Utrecht, Savannahweg or Maarssenbroek, Zonnebaan stops (only 73)

TRAIN/BUS Maarssen station, then take bus 73 to Utrecht, Savannahweg or Maarssenbroek, Zonnebaan (it is more than half an hour's walk from Maarssen station)

Car and Parking:

CAR From the North A27 > N230 exit Maarssen-Broek, From the East/West/South A2 exit 6 to 8 > exit 6 Maarssen

There is free parking at the location, and electric charging stations are also available.

* Travel costs are at your own expense

Programma

 -  uur Inloop/Walk-in
 -  uur Diner/Dinner
 -  uur ALV/GMM
 -  uur Bowlen/Bowling + Borrel/Drinks