ALV Elektrotechniek / Presentatie NL2050 Energieplan - de actualiteit

Het bestuur van de KIVI Vakafdeling Elektrotechniek had zijn leden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, om deze online bij te wonen.

Niet alleen om alleen verantwoording af te leggen naar zijn leden voor de financiële zaken, maar ook over het gevoerde en nog te voeren beleid.

Het beleid werd toegelicht, hoe het tot stand gekomen is, welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke zijn voorgenomen om hetbeleid verder uit te voeren.

Daarbij hoort het streven naar voltallig bestuur en een tijdige opvolging van de bestuursleden. Diverse bestuursleden zijn nu bijna aan het eind van hun 6 jarige zittingsperiode. Om de continuïteit te waarborgen, is het noodzakelijk, dat nieuwe bestuursleden zich aanmelden.

Door bestuurswisselingen zijn/gaan vacatures ontstaan, zoals.

- algemeen bestuurslid

- Programmacoördinator

- Student / Young KIVI-EL LID ( tot 35 jaar).

Kandidaten werden verzocht zich aan te melden op el@kivi.nl. Binnen het bestuur worden de functies later verdeeld.
N.B. Dit deel van de ledenvergadering was alleen voor leden Afdeling KIVI Elektrotechniek.

Agendapunten (onder voorbehoud)

1 Agenda

2 Opening door Dion Gigengack (Vz)

3 Beleid en uitvoering

4 Secretarieel verslag 2020

5 Financiën door de penningmeester

6 Aftreden en benoemen bestuursleden KIVI-EL

7 Voornemen toekomstige activiteiten en ledenwerving

8 Rondvraag

9 Sluiting

Het bestuur KIVI Elektrotechniek

 

Presentatie NL2050 Energieplan - de actualiteit,

De urgentie is duidelijk. "We kunnen het tij keren als we snel en doortastend optreden. "De wereld moet zich aanpassen op wat komen gaat en alles op alles zetten om emissies direct omlaag te brengen”, aldus de nieuwe Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme.

Het NL2050 Energieplan beschrijft een ontwerp voor een CO2 neutraal energiesysteem in NL en deze is onder andere op het KIVI jaarcongres 2020 gepresenteerd.

In deze voordracht gingen we in op de actualiteit van dit plan met speciale aandacht voor de noodzaak om de elektriciteitsvoorziening in NL aanzienlijk te verzwaren.

Na een korte samenvatting van het plan kwam onder meer aan de orde: een actualisering van de energievraag (staalbereiding, gebouwde omgeving, transport), mogelijkheden tot versnelling; knelpunten en vervolgonderzoek.

U bent hierbij tevens uitgenodigd om zelf mee te werken aan een of meerdere verdere vragen/onderzoeken van het Energieplan EnergyNL2050, welke in lijn zijn met de acties bij klankbordgroep I&E.

De slides van de presentatie staan onder "documenten". De opname van de presentatie is terug te zien via het KIVI YouTube kanaal Energieplan NL2050- de actualiteit d.d. 09-09-2021

Spreker was ir. Koen Huizer Teamlid EnergyNL2050

namens het Team EnergyNL2050

Programma

 -  uur Aanmelden voor ALV en presentatie Energieplan
 -  uur Algemene Leden Vergadering afd. KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie NL2050 Energieplan - de actueliteit door Ir. Koen Huizer
 -  uur Beantwoording vragen over het Energieplan (uit de chats)