Shield-Darcy Model: grondwaterstromingsmodel berekent kritisch verval bij piping voor praktijkcondities

G. Hoffmans, Geotechniek nr. 4, maart 2021, pagina 9

Deze publicatie beschrijft het piping-model Shields-Darcy voor een watervoerende laag, waarin de gemiddelde korrelgrootte varieert van 0,1mm tot 0,3mm. De hierin geschematiseerde afvoeren aan de rivierzijde, aan de landzijde en in de ondergrond worden met Ohm’s wet en de continuïteitsvergelijking bepaald. Voor veldomstandigheden leidt de verkregen weerstandsvergelijking tot een analytische formule, die met Bligh’s rekenregel vergelijkbaar is. Volledige artikel

 

Een toets op maat voor dijken met grasbekleding in de golfklapzone. Rekenmodel voor het bepalen van de faalkans van kleibekleding door golfklappen.

E. Sirks, M. Klein Breteler, P. Buring, Geotechniek nr. 4, maart 2021, pagina 18

Onderdeel van het dijktraject Koehool-Lauwersmeer is een grasdijk met een flauw talud en een kleilaag van ongeveer 1.5m onder de grasbekleding. Voor het beoordelen van de veiligheid van deze grasbekleding is het beschikbare instrumentarium te conservatief. Daarom is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de dijk met een toets op maat beoordeeld is in een nadere veiligheidsanalyse. In het model worden zowel de belastingen op de dijk als de sterkte van de dijk probabilistisch meegenomen, resulterend in een faalkans in lijn met de overstromingskansbenadering van het WBI. Het ontwikkelde rekenmodel is ook toepasbaar op andere locaties. Volledige artikel

 

Kenmerkend grondgedrag bij belasten en ontlasten van Eemklei in een ongedraineerde triaxiaalproef

J.W. Bosschaart, F.A.J.M. Mathijssen, Geotechniek nr. 4, maart 2021, pagina 24

De resultaten van 27 ongedraineerde en 2 gedraineerde triaxiaalproeven op licht tot matig overgeconsolideerde Eemklei, waarbij axiale en radiale spanningsveranderingen zijn opgelegd, worden in dit artikel gepresenteerd en op hoofdlijnen geanalyseerd. Bij zowel axiale extensie als radiale spanningsverandering wijkt het waargenomen gedrag duidelijk daarvan af, wat mogelijk veroorzaakt wordt door een koppeling tussen anisotrope plasticiteit en elasticiteit binnen de corresponderende vloeicontour. Volledige artikel

 

Geogrid-verankerde damwanden. Deel 3: experimenten en numerieke analyse

B. Wittekoek, S.J.M. van Eekelen, J. Terwindt, M. Korff, P.G. van Duijnen, O. Detert, J. van den Berg, R. Hölter, D. König, Geotechniek nr. 4, maart 2021, pagina 66

Het is relatief nieuw om geogrids te gebruiken om damwanden te verankeren. Een serie proeven in het laboratorium van Deltares laat zien hoe deze geogrid-verankering werkt en hoe deze methodiek zich verhoudt tot CUR166 (CRW C166 damwandconstructies). De proeven zijn gesimuleerd met 2D Plaxis-sommen. We zien hoe de locatie van de bovenbelasting, de lengte van de geogrids en het aantal geogrids bepalend zijn voor de draagkracht van de constructie. De resultaten geven inzicht in het stabiliserende effect van het geogrid en de effectieve lengte van het geogrid. Volledige artikel

 

CUR 198 ontwerprichtlijn kerende constructies van gewapende grond. Deel 1: ervaringen met de analytische ontwerpregels

P. G. van Duijnen, M.G.J.M. Peters, S.J.M. van Eekelen, Geotechniek nr. 4, maart 2021, pagina 73

In 2017 verscheen een geheel herziene versie van CUR 198: “Kerende Constructies van Gewapende Grond”. De ontwerprichtlijn geeft een ontwerpprocedure die bestaat uit acht rekenstappen. Dit artikel behandelt enkele ervaringen met de analytische berekeningen en ontwerpregels. Volledige artikel