Nieuwe Sluis Terneuzen. Diepe bouwkuipen van de sluishoofden

R. Albada Jelgersma, E. Cevaal, J. Bonnes, A. Varkevisser, Geotechniek Special Nieuwe Sluis Terneuzen, maart 2021, pagina 41

Dit artikel licht de bodemopbouw en geologie in het projectgebied van de Nieuwe Sluis Terneuzen toe. Er wordt ingegaan op het innovatieve ontwerp en de complexe bouwfasering van binnen- en buitenhoofd. Vervolgens wordt ingegaan op de zwel vanuit de Boomse Klei. Volledige artikel

 

Verweking en taludstabiliteit bij heiwerk

M. Hinborch, A.v. van Uitert, E. Dekker, Y. Devrieze, B. Rijneveld, M. Vijbrief, Geotechniek Special Nieuwe Sluis Terneuzen, maart 2021, pagina 47

Bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen zijn buispalen en damwandplanken in de taluds van de waterkering geïnstalleerd. Vanwege de aanwezigheid van glauconiethoudend zand en Boomse Klei was sprake van zwaar hei- en trilwerk. Tijdens de werkzaamheden moest de taludstabiliteit gewaarborgd blijven. Hiertoe zijn heiproeven uitgevoerd, prognosemodellen opgesteld, trillingen en waterspanningen tijdens uitvoering gemonitord en beheersmaatregelen genomen. Zo konden de werkzaamheden beheerst worden uitgevoerd. Volledige artikel

 

Geotechnische risicoanalyse Westsluis

M. Hinborch, A.V. van Uitert, E. Dekker, A. Verwij, Geotechniek Special Nieuwe Sluis Terneuzen, maart 2021, pagina 53

De bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen hebben een invloed op de bestaande Westsluis. Middels de inzet van een geotechnische risicoanalyse in de ontwerpfase en een uitgebreide monitoring in de uitvoeringsfase, waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke vervormingsbandbreedte, wordt geborgd dat afwijkingen vroegtijdig worden geconstateerd en geen schade zal optreden. Volledige artikel