Missie en doelstellingen

Het bestuur van de Afdeling Landgebruik en Watermanagement heeft het volgende wensbeeld gedefinieerd:

  • De bijdrage van de Nederlandse ingenieur aan het waterbeheer versterken en in een maatschappelijke context plaatsen.
  • Vakmatige verbondenheid van ingenieurs bevorderen.
  • Leden aanmoedigen om initiatieven te nemen.
  • Ervaringen uitwisselen met en leren van andere ingenieurs, andere beroepsgroepen en collega’s uit andere landen.
  • Koepel zijn voor werkgroepen van leden en niet leden.

De missie van de afdeling hebben wij daarbij als volgt geformuleerd:

Het maatschappelijke belang van de technicus (ingenieur) voor het waterbeheer vormgeven en de trots op de beheersing van het water in Nederland versterken.

Om de missie te realiseren en het wensbeeld in te kunnen vullen is een programma van concrete acties nodig. Voor de invulling van dat actieprogramma hebben we de inbreng van onze leden hard nodig. We hebben een aantal aandachtpunten geformuleerd die naar onze mening bij het opstellen van het actieprogramma moeten worden meegenomen. De belangrijkste vijf zijn:

  • De netwerkfunctie van de afdeling op nationaal niveau invullen (Dit vraagt primair dat de communicatie over wat je doet en vindt op orde is; verder zijn er meer organisaties actief op het terrein van het waterbeheer, dus er moet samenwerking zijn; voorts op het gebied van de techniek streven naar het zijn van netwerk knooppunt, en tenslotte: spilfunctie zijn op het profileren van de wateringenieur.
  • Het versterken van de contacten tussen leden (Punt van aandacht: teruglopende aantallen praktijkmensen die bijeenkomsten bezoeken.).
  • Het bijdragen aan de professionaliteit en vakinhoudelijke kwaliteit van de wateringenieur (Ingenieurs leren te communiceren: tweerichtingsverkeer; niet alleen kennis overdragen, maar ook vertrouwen opbouwen; kennis ontsluiten en inzetten.).
  • Het vergroten van de Trots op het vak van wateringenieur (Dwz lobbyen + ledenwerving en -behoud; herwaardering van het vakgebied en aanwezige kennis).
  • Het bieden van ondersteuning aan het Uitvoerend ICID-comité (NethCID) (Het afdelingsbestuur is formeel het Nationale Comité van de ICID).