GeoForum

Er is veel winst te behalen door de geotechniek in het beginstadium van een project in te schakelen en vanaf het begin te integreren in de planvorming en het ontwerp. Om dit idee uit te dragen hebben KIVI, CUR en Deltares (destijds GeoDelft) begin 2003 het initiatief genomen tot ‘GeoForum: de verbinding van geotechniek met maatschappij'.

The Magic of Geotechnics

GeoForum heeft in 2004 drie ontwikkelingen in gang gezet:

  • Meedraaien in innovatieve projecten en daar laten zien wat de meerwaarde van geotechniek kan zijn. Er is overleg met NLingenieurs ONRI (nu NLingenieurs), met PSIB, met Habiforum en met de verzekeraars geweest hoe dat meedraaien precies vormgegeven kan worden.
  • Actief zoeken van publiciteit om geotechniek onder de aandacht van het brede publiek te brengen en op de politieke agenda te krijgen. Iedere ramp, maar vooral iedere succesvolle mijlpaal in een aansprekend project is bruikbaar.
  • Verbreden van de blik van geotechnici. Van de supersuperspecialist die als subsubcontractor in isolement zijn deel van het werk doet naar een specialist die communicatief en integrerend in projecten de geotechniek inbrengt. Daarvoor is een scholingsprogramma ontwikkeld.

Daarnaast is in het kader van het GeoForum-initiatief onder de titel 'The Magic of Geotechnics' in het kwartaalblad Geotechniek een serie artikelen gepubliceerd over geotechniek in de maatschappelijke context. 

Van 2004 tot 2006

Op 8 januari 2004 gaf hoofdambassadeur Louis de Quelerij het startsein voor GeoForum. Vijfentwintig ambassadeurs gingen in zeven actiegroepen aan de slag om de geotechniek meer uitstraling te geven. Een belangrijk eerste punt in het startjaar was de Cur.net-dag op 22 april 2004, waar het GeoForum van zich liet horen tijdens een ochtendsessie die geheel gewijd was aan geotechniek. De Quelerij maakte van de gelegenheid gebruik om het publiek te inspireren met succesverhalen en gemiste kansen. Hij deed een oproep voor het verzamelen van dergelijke verhalen uit de geotechniek, die geotechnici in staat stellen om de meerwaarde van hun vak uit te dragen. Daarnaast benadrukte hij nog eens de belangrijke inbreng vanuit de geologie: “Wat voor de geotechnicus variabiliteit van de ondergrond is, is voor de geoloog een opeenvolging van wetmatigheden.”

Eerste resultaten bereikt

Fred Jonker (Cur.net) en Peter van den Berg (Deltares, destijds GeoDelft) presenteerden op 15 juni 2004 de voortgang van GeoForum. De verschillende allianties met niet-geotechnische partijen hadden voorbereidingstijd nodig om op gang te komen, de acties ‘educatie’ en ‘communicatie’ hadden hun eerste resultaten bereikt. Een interessante aanvulling tijdens de bijeenkomst kwam van Boudewijn Goudswaard (Archeologica), die archeologie koppelde aan de bouwpraktijk. Ook archeologen willen in een vroeg stadium van het planproces al betrokken worden, een gedeeld gedachtegoed.

In 2005 ging GeoForum zich meer richten op communicatietraining: de leergang ‘De kloof tussen techniek en beleid’ zag het daglicht. In een serie workshops werden geotechnici handvaten en kennis aangereikt om deze kloof vanuit de techniek te kunnen overbruggen. In het najaar werd verder meegewerkt aan een workshop lobbyen op de Slappe Bodemdag.

Eindevaluatie

Tijdens een evaluatiedag op 2 november 2006 beschreef Ferdinand Bockhoudt, lid van de kerngroep van Geoforum, de resultaten van de drie actielijnen van Geoforum. Allereerst was getracht om bij een aantal externe partijen geotechniek te implementeren. Met de NVAF is opgetrokken naar de verzekeraars, met Habiforum is in een pilot in Alphen aan de Rijn gekeken naar de rol van de ondergrond bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein en met PSIB is gewerkt aan een rationele verdeling van ondergrondrisico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Allemaal succesvolle acties, maar omdat GeoForum alleen een initiërende, ondersteunende of katalyserende rol vervulde, was GeoForum als ‘groep’ niet zo zichtbaar geworden. Om GeoForum bij vakgenoten meer op de kaart te zetten was er een ‘roadshow’ opgezet (met sessies bij de VOTB, Deltares en Grondmechanica Nederland).

De tweede actielijn was gericht op het zoeken van publiciteit. De ondergrond kwam wel nu en dan in het nieuws, maar meestal niet met een positieve insteek. Ook waren er veel deskundigen met verschillende verklaringen voor gebeurtenissen, wat voor verwarring zorgde. De derde actielijn was het bieden van de mogelijkheid aan geotechnici om zich te verbreden naar niet-technische vaardigheden: beleidsmatige probleemanalyse, zicht krijgen op bestuurlijke processen en communicatie met bestuurders. Dit leidde tot een serie van vier namiddagworkshops, waar de deelnemers zeer enthousiast over waren.

De resultaten van drie jaar GeoForum zijn vastgelegd in het boekje ‘Bruggen bouwen tussen techniek en bestuur' (2007), van Sonja Karstens en Jurjen van Deen.


 

Literatuur

Jaarplan 2004 Handout actiegroepen 2004 Presentatie voortgang 2004 Jaarverslag 2005 Verslag Evaluatiedag 2006 Bruggen bouwen tussen techniek en bestuur (2007)