The Magic of Geotechnics

In het kader van het GeoForum-initiatief verscheen van 2004 tot 2018 onder de titel 'The Magic of Geotechnics' in het kwartaalblad Geotechniek een serie artikelen over de relatie tussen geotechniek en maatschapij, en de rol van de geotechnicus. Alle afleveringen kunt u hier terugvinden.

 

December 2018 - Publiceren kun je leren

Meer aan de weg timmeren als geotechnicus, in deze kolommen is daar al vaker een lans voor gebroken. Aan de weg timmeren door te publiceren is ook in je eigen belang om bij te blijven in je vakgebied. want voor wat hoort wat: als jij vertelt waar je mee bezig bent, vertelt een ander jou ook wat. Met een kader met Tips en Tricks. Lees het hele artikel

September 2018 - De grond onder het Kamperlijntje

Het Kamperlijntje: 13 km enkelspoor tussen Zwolle en Kampen, al in gebruik sinds 1865. In de zomer van 2017 omgebouwd om van diesel naar elektrisch te gaan. Bij testritten vlak voor de opening blijken de bovenleidingportalen te dansen als de trein er met meer dan 100 km/u langs komt. 'Hoe kan dat nou gebeuren?' vraagt een lokaal nieuwsblad. Lees het hele artikel

Juni 2018 - Dijken op maat

In de aanpak van het Deltaprogramma staat adaptief deltamanagement centraal: ver vooruit kijken naar de opgaven die voor ons liggen en met die kennis op tijd de maatregelen nemen die op dat moment nodig en betaalbaar zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat we steeds flexibel kunnen inspelen op nieuwe kansen en nieuwe inzichten. Lees het hele artikel

Maart 2018 - Naar een routeplanner voor innovaties

IthakaHet implementeren van innovatieve ideeën in de praktijk is een grote uitdaging, ook in de GWW sector. Het hebben van een goed idee is pas de eerste stap. De weg daarna is vaak lang, hobbelig en vergt grote inspanning en een flinke dosis doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers. Lees het hele artikel

December 2017 - Een goed model is ook maar een model

Een beoordeling op maat betekent durven afwijken van het standaardprotocol. Dat vergt lef van de geotechnicus. Het vereist dat hij snapt hoe het zit, en ‘snappen hoe het zit’ is het hebben van een model. Lees het hele artikel
 

Augustus 2017 - Young Professionals en de aardigheid van geotechniek

Er is vaak nog een kloof tussen aardwetenschappers en geotechnisch ingenieurs. Toch hebben zij elkaar hard nodig en vindt er vaak ‘magic’ plaats in projecten waarin echt gezamenlijk gewerkt wordt. Lees het hele artikel
 

Januari 2017 - Divergent of convergent

Ithaka Bij de oplossing van een probleem is het vaak aantrekkelijk de eerste oplossing ook als de beste te
zien en onder druk van tijd en budget blijft het daar ook vaak bij, maar ook menselijke, psychologische effecten
spelen een rol. Lees het hele artikel

Juli 2016 - De geotechnicus in de gemeente

Op 9 februari 2016 nam Geerhard Hannink, geotechnisch specialist en oud-hoofdredacteur van Geotechniek afscheid van de gemeente Rotterdam. In zijn afscheidstoespraak ging hij in op de rol van de geotechniek en de geotechnicus in een gemeente. Deze Magic is een bewerking van het verhaal dat hij daar hield. Lees het hele artikel

April 2016 - Regels en mensen

Het is een menselijke reflex om zaken vast te leggen in regels en normen. We geloven teveel in regeltjes en te weinig in mensen. Dat zien we terugkomen in hoe we omgaan met normen, en ook in hoe we omgaan met innovatie. Lees het hele artikel

Januari 2016 - Geotechniek: een goed verhaal

Het zou niet verkeerd zijn als we een rijtje van twintig of dertig verhalen hadden die iedere geotechnicus eigenlijk zou moeten kennen, een soort ‘Canon van de geotechniek’. Met prestaties waar niet-geotechnici ook stil van worden. De artikelen in het boekje waar Parool- journalist Ad Tissink in 2009 de Keverling Buisman Prijs voor kreeg, komen in de buurt; die zijn alleen wel erg Amsterdams. Maar met uw verzameling oude Geotechnieken komt u ook een eind. Lees het hele artikel

Juli 2015 - Zomer, zand en water

Ze zeggen wel eens dat geotechniek zo’n onzichtbare wetenschap is omdat alles wat je doet onder de grond zit. Het effect kun je wel degelijk zien, maar misschien moet iemand je er even op attent maken. Die iemand bent u, geotechnische lezer. Maak grondgedrag tastbaar voor een lekenpubliek! Lees het hele artikel

April 2015 - Blijf denken

De bijzondere civieltechnische constructies waar we aan werken zijn altijd unieke producten, ook al zitten er standaardonderdelen in. Alle reden om ons te ontworstelen aan de normen die kunnen helpen op onderdelen maar inzicht en ervaring niet kunnen vervangen om te komen tot een totaalontwerp dat veilig en bijzonder is. Lees het hele artikel

Oktober 2014 - Go, Geo, go!

Op het terrein van de infrastructuur in Ne-derland is een belangrijke trend zichtbaar: een verschuiving van de aandacht van nieuwbouw naar beheer en onderhoud. Het buzzword daarbij is asset management. Op alle niveaus gaat het daarbij aan de kostenkant niet louter om euro’s maar ook om restrisico, overlast en gevolgschade. Omdat infrastructuur altijd op of in de grond ligt is er alle gelegenheid om met slimme geotechniek het verschil te maken. Lees het hele artikel

April 2014 - Bouwen met de Natuur

Bouwen met de Natuur is in de mode, maar de geotechniek is daar nog niet zo op aangesloten. Eigenlijk is het niet logisch te denken ‘dat is niks voor ons’. Want als we de natuur het werk laten doen, brengen we veel onzekerheden in, en juist in het omgaan met onzekerheden is de geotechnicus gepokt en gemazeld. Een kans dus, voor verbreding en vernieuwing! Lees het hele artikel

Januari 2014 – Ik ga op reis en...

Deze serie “The Magic” wil de verhalen van de geotechniek vertellen. Eén verhaal is hoe je geo-risico’s over het voetlicht brengt voor een leken-publiek. Dat lijkt misschien lastig maar er is een mooie metafoor: beschouw je bouwproject als een reis, dichtbij of ver weg, kort of lang, maar altijd een leuke, onbezorgde vakantie voor niet te veel geld. Lees het hele artikel

April 2013 – Mooie plaatjes: Magic of misleiding?

Numerieke modellen genereren steeds geliktere plaatjes. Glijcirkels onder de dijk, overstromingsdiepten als de dijk doorbreekt, verontreinigingen die zich in het oppervlaktewater verspreiden, vervorming van bouwputwanden, het houdt niet op. Maar geven de plaatjes ook de werkelijkheid weer? En hoe weten we dat? Een pleidooi voor goed kijken – naar de plaatjes maar vooral naar de werkelijkheid. Lees het hele artikel

Januari 2013 – Trots op Geotechniek

In een eerder interview in Geotechniek, ‘We moeten beter laten zien wat we kunnen’ wert het al benadrukt: “Projecten halen alleen de krant als het mis gaat. Moeilijke projecten die goed gaan zijn geen nieuws.” Maar wat is een goed verhaal? Over hoe een evenwichtige communicatie met plussen en minnen eruit kan zien. Lees het hele artikel

Juli 2012 – De veldproef - publiekstrekker of wetenschap?

Het uitvoeren van geotechnische experimenten op grote schaal mag zich de laatste jaren met een ongekende populariteit verheugen. In Oost-Groningen worden complete dijklichamen gebouwd van ware afmetingen en tot bezwijken gebracht. Spectaculair en informatief, maar grootschalige experimenten zijn niet goedkoop. Wat maakt ze dan toch zo populair bij beleidsmakers en financiers? Lees het hele artikel

Januari 2012 – Forensic Geoscience: net zo spannend als CSI?

Het onderzoek dat nodig is om schuld vast te stellen na geotechnisch falen, heeft parallellen met het forensisch onderzoek na een moord. Interessanter voor het vakgebied is dat hetzelfde onderzoek naar de oorzaak van het falen kan bijdragen aan het leren van dat falen. Een nieuwe uitdagende loot aan de geotechnische boom? Lees het hele artikel

Juli 2011 – Toekomstverkenningen voor de geotechniek

Hoe ga je om met de toekomst als bedrijf, overheid of kennisinstelling? Eén van de manieren om grip te krijgen op een weerbarstige werkelijkheid is het gebruik van scenario’s. What, if? Over scenario’s en wat we ervan kunnen leren voor de geotechniek. Lees het hele artikel

Januari 2011 – Zeven jaar magie

Het is bijna zeven jaar geleden dat de eerste Magic of Geotechnics verscheen in Geotechniek. Daarin werd aangestipt dat het maken van het verhaal van de geotechniek een belangrijk actiepunt is; we moeten de buitenwereld deelgenoot maken van de magie van ons vak. Hebben de afgelopen zeven jaar ons ergens gebracht? Lees het hele artikel

Oktober 2010 - Communiceren met de omgeving

Onze bouwprojecten spelen zich altijd af in, met of op de grond. Die grond is dikwijls een onzekere factor die leidt tot ongewenste gebeurtenissen met alle gevolgen van dien voor planning, kosten en imago. Hoe kunnen we communiceren over deze onzekerheden en op die manier de verwachtingen van de omgeving managen? Lees het hele artikel

Juli 2010 - De Zuidas in 2030

Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze plannen om zo de internationale concurrentie voor te blijven, bijvoorbeeld bij de ontwikking van de Zuidas in Amsterdam. Zijn de plannen van de Zuidas wel ambitieus genoeg en zou het niet een tandje scherper kunnen? Lees het hele artikel

April 2010 - Wat kunnen wij leren van de Mexicaanse griep?

Met alle nieuwe media verspreidt informatie zich tegenwoordig snel, sneller dan de Mexicaanse griep. De bron van de informatie is niet altijd even duidelijk, maar de koppen zijn er niet minder schreeuwerig en ongenuanceerd om. Over rooksignalen, indianenverhalen en hoe hiermee om te gaan als geotechnicus. Lees het hele artikel

Oktober 2009 - Inside: een dijk van een innovatie maakt sterk van binnenuit

Innovaties komen niet zomaar van de grond. Goede ideeën te over, maar toch zijn er maar enkele die ook de weg naar de praktijktoepassing weten te vinden. Wat zorgt ervoor dat sommige innovatieve ideeën dan toch de barrières weten te overwinnen en tot praktijktoepassingen komen? Lees het hele artikel

Juli 2009 - Krediet voor de delta of delta in diskrediet?

Het lijkt alsof de economische crisis het bewustzijn van klimaatproblemen heeft weggedrukt uit ons collectieve geheugen: de kranten staan bol van de economische crisis. Door het vrijkomen van veel materieel door de crisis is het echter nu de tijd om te investeren voor de toekomst: in infrastructuur en kustsuppleties. Lees het hele artikel

April 2009 - Omgaan met de ondergrond

De kranten staan vol van ongewenste effecten van ondergronds bouwen. Het lijkt erop dat het belang van de eigenschappen van de ondergrond ook bij ons geo-engineers zelf niet altijd voldoende tussen de oren zit. Professor van Tol beschrijft waar het fout is gegaan bij veertig bouwputten in Nederland en hoe benodigde, reeds beschikbare deskundigheid te mobiliseren. Lees het hele artikel

Januari 2009 - Ode aan de grond

Verbindingen leggen, ook naar de maatschappij, heeft Prof. Frans Barends altijd beziggehouden, ook al omdat de geo-engineer daar zijn erkenning krijgt. Dat de geo-engineer daarbij trots op zijn vak en zijn vakgebied mag, nee: moet uitstralen, is het thema van onderstaand essay van zijn hand. Lees het hele artikel

Oktober 2008 - Houden we het droog?

Met alle discussie over klimaatverandering is de vraag relevant of we het in Nederland op den duur nog wel droog kunnen houden. Medewerkers van WL|Delft Hydraulics, Geodelft, TNO-Bouw en Ondergrond en Rijkswaterstaat RIKZ begin 2007 een document op, waarin opties verkend worden voor veiligheid tegen overstromingen vanuit zee de rivieren. Lees het hele artikel

April 2008 - Onze Delta

Op de Deltatop op 11 maart presenteerde Deltares een eerste aanzet van wat over enkele jaren de 'Staat en Toekomst van de Delta' moet worden: 'Onze Delta: feiten, mythen en mogelijkheden - een eerste stap'. Wat is de 'Staat en Toekomst van de Delta' en wat voor functie moet deze kennisbasis vullen? Lees het hele artikel

Oktober 2007 - De toekomst van de Delta

Op 12 juni 2007 organiseerde GeoDelft een symposium ter gelegenheid van het afscheid van zijn directeur Joost Wentink en tevens als markeringspunt voor de overgang van GeoDelft naar Deltares. In een viertal filmpjes en een rondetafelgesprek zetten vier prominente sprekers hun visie op de toekomst van Nederland uiteen: meer polderen, meer visie op de toekomst, meer ingenieurs aan tafel en meer investeren. Lees het hele artikel

Juli 2007 - De Zuidplaspolder

Bij de planontwikkeling van de Zuidplaspolder bij Gouda is vanaf het begin af aan rekening gehouden met de ondergrond en de waterhuishouding. Frank van Pelt, projectleider Zuidplaspolder bij de provincie Zuid-Holland, vertelt over het proces. Een verhaal dat duidelijk maakt hoe techniek een rol kan spelen bij bestuurlijke processen en ruimtelijke planvorming. Lees het hele artikel

April 2007 - Nederlandse geotechniek krijgt voet aan de grond in de VS

Bij het beschermen van laaggelegen deltagebieden tegen het omringende water komt veel geotechnische kennis kijken. Wereldwijd is bekend dat deze kennis in Nederland van hoog niveau is. Toch moest de orkaan Katrina grote delen van New Orleans verwoesten voordat Nederlandse bedrijven de kans kregen om deze kennis in de VS in te zetten. Lees het hele artikel

Januari 2007 - Boren in slappe grond

Ondanks het geringe aantal Nederlandse boortunnels ziet de wereld ons ondertussen als experts op het gebied van boren in slappe grond. Een slimme formule, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samenwerken, heeft dit mogelijk gemaakt. Lees het hele artikel

Juli 2006 - De Hoogheemraad

Een blik van buiten op de geotechiek (2). Één van de medewerkenden aan de workshopserie "De kloof tussen beleid en techniek" was Tineke Ruijgh - van der Ploeg, biologe van achtergrond en nu bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland. In een interview ontvouwt zij haar denkbeelden over de rol van de technicus, de beleidsambtenaar en de bestuurder. Lees het hele artikel

April 2006 - Lobbyen voor Geotechnici

Een blik van buiten op de geotechniek (1). Op de Eerste Slappebodemdag in Boskoop in november 2005 stond het onderwerp lobbyen centraal. Hoe overbrug je de kloof tussen technici en bestuurders? Een interview met Marjolijn Vencken die een workshop lobbyen verzorgde op die dag: "Heb een goed plan, heb een lange adem, en wees proactief!" Lees het hele artikel

Januari 2006 - De Terzaghilezing

In zijn Terzaghi-oratie op de 16e ICSMGE in Osaka in september 2005 ging Prof.dr. Frans Barends in op de rol van kennis in de moderne maatschappij en op een andere manier van opereren die we ons als technici zullen moeten aanwennen, willen we gehoord worden. De boodschap aan de geotechnici: treedt naar buiten en etaleer je kennis. Lees het hele artikel

Juli 2005 - Bruggen bouwen tussen geotechniek en bestuur

De realiteiten van de werelden van technici en beleidsmakers zijn zo verschillend dat de communicatie wel haast mis móet lopen. Om als techicus aan de bak te komen moet je inlevingsvermogen ontwikkelen en met lef oplossingen aandragen die getuigen van dat inlevingsvermogen. Lees het hele artikel

April 2005 - Weg met de wegstreepplanologie

De bijdrage van de ondergrond-deskundige blijft vaak beperkt tot het stellen van algemene kaders vooraf en het toetsten op normen achteraf. Planologen ervaren de ondergrond dan ook als restrictief en knellend in plaats van creatief en uitdagend. En de geotechnici worden beticht van wegstreepplanologie: "Dat mag daar niet". Lees het hele artikel

Januari 2005 - Het samenspel met de beleidsmakers

Bestuurders zijn zich vaak onvoldoende bewust van de technische en financiële consequenties van beleidskeuzes; geotechnici zijn weinig gevoelig voor de politieke afwegingen die de bestuurder maakt. Voor de optimale oplossing is een nauw samenspel nodig tussen de beleidsgevoelige geotechnicus en de technisch voldoende onderlegde bestuurder. Lees het hele artikel

Oktober 2004 - Droge dijken, natte voeten??

Martin van der Meer constateert dat wij geotechneuten een raar volkje zijn. We gaan gebukt onder de onzekerheid die uit de ondergrond voortkomt, hebben altijd te weinig informatie en houden graag een slag om de arm. Genoeg om anderen erg zenuwachtig te maken. Lees het hele artikel

Juli 2004 - Ontwikkeling en positionering

Geotechnische voorspellingen worden beter als ze niet alleen op de grondmechanica zijn gebaseerd, maar ook op historisch-geografisch inzicht. "Helaas lijkt het erop dat die 'andere' geotechnische kennis uit het vakkenpakket van de opleiding civiele techniek wordt wegbezuinigd', verzucht hij. Lees het hele artikel

April 2004 - Geotechniek in een stroomversnelling

Sinds een jaar of vijf is de geotechniek in Nederland in een stroomversnelling gekomen. Van een bescheiden, specialistische en in zichzelf gekeerde gemeenschap is het een zelfbewuste beroepsgroep aan het worden. De geotechniek blijft niet langer ondergronds maar kiest voor een positie in de zon. Lees het hele artikel