Welkom op de KIVI site van de Afdeling Telecommunicatie

De Afdeling Telecommunicatie van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI-TC) richt zich op verspreiding van kennis en ervaring op gebied van telecom-netwerken, -diensten, -randapparaten en -gebruikers. De afdeling organiseert lezingenavonden, seminars en excursies naar bedrijven en instellingen. Deze activiteiten staan open voor alle KIVI-leden en belangstellenden.
Aan de orde komen technische en bedrijfseconomische aspecten van producten, diensten, leveranciers en fabrikanten. Ook wordt aandacht besteed aan marketing en maatschappelijke aspecten voor zakelijke en particuliere eindgebruikers.

Het dynamische werkterrein van de KIVI Afdeling Telecommunicatie wordt bepaald door de snelle ontwikkelingen op Telecom- en IT-gebied. Het onderscheid tussen Telecom en IT vervaagt. Geïntegreerde Telecom- en IT-oplossingen zijn beschikbaar, gebruik makend van internet, e-mail, sociale media en (live) videoverbindingen en voorzien in de groeiende behoefte aan informatie. Steeds hogere snelheden zijn mogelijk via een geavanceerd transportnetwerk, grotendeels gebaseerd op coax-, glasvezel- en straalverbindingen. Via dit “vaste” netwerk wordt ook de breedbandige mobiele communicatie ondersteund. Met geavanceerde radiosystemen worden steeds hogere transmissiesnelheden mogelijk. Draadloze mobiele communicatie heeft wereldwijd inmiddels vaste verbindingen overvleugeld. Dit levert een ongekende toename van data- en spraakverkeer op. Afstand speelt bij transmissie nauwelijks een rol meer in de kosten (death to distance); internet kan over het vaste net tegen een vast tarief aangeboden worden.

De nieuwe mogelijkheden van het werken met en in de Cloud, met software gedefinieerde netwerken (SDN), de verdere integratie van componenten in chips, de verkleining en kostenreductie van sensoren en apparatuur leiden tot steeds nieuwere en meer geavanceerde toepassingen.
Een belangrijke trend is het toenemend gebruik van communicatie met en tussen apparaten (internet of things, machine-to-machine). Nieuwe ontwikkelingen in draadloze (radio) communicatie maken adressering en hantering van grote aantallen apparaten mogelijk tegen lage kosten. Bij opeenvolgende generaties van mobiele communicatie als 2G, 3G, 4G en 5G zien we iedere keer weer nieuwe capaciteiten, mogelijkheden, en toepassingen, resulterend in een explosieve groei.

Verzelfstandiging en privatisering van voormalige staatsbedrijven, fusies en overnames, en concentratie op kerntaken (wat die ook mogen zijn of worden) leiden tot een zeer wisselend telecommunicatielandschap. Het traditionele telecombedrijf staat onder druk. Telecomdiensten worden door verschillende operators of leveranciers verzorgd, ook over netwerken die ze niet in eigendom of in eigen beheer hebben.
De bedrijfsmodellen die hierbij het best passen volgen voor een groot deel de technische mogelijkheden, maar worden ook bepaald door de vraag uit de markt. De internationalisering, het plaats onafhankelijk werken van klanten, de voortdurende fusies en opsplitsingen van bedrijven vragen om flexibele telecomoplossingen tegen zo laag mogelijke kosten.
De regelgeving kan de technische en maatschappelijke ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. In maatschappelijke discussies over telecommunicatie krijgen aspecten als privacy en security naast eerlijke concurrentie en mededinging steeds meer aandacht.

De KIVI Afdeling Telecommunicatie heeft veel te bieden voor degenen die op niveau de laatste ontwikkelingen in het vakgebied willen bijhouden. Naast presentaties wordt ook de gelegenheid geboden interessante telecombedrijven en -locaties te bezoeken. Sprekers zijn experts, afkomstig uit bedrijven, overheden, onderwijs en research.
De bijeenkomsten zijn een effectieve investering in tijd waaruit nuttige en plezierige contacten voortkomen.

De leden van de Afdeling Telecommunicatie hebben op eenvoudige wijze ook toegang tot verwante KIVI-afdelingen, zoals voor KIVI-afdelingen Informatica, Elektrotechniek en Defensie en Veiligheid.

Daarnaast is de KIVI Afdeling Telecommunicatie samenwerkingsverbanden aangegaan met aanpalende organisaties buiten het KIVI, zoals het Platform voor Telecom, Media en ICT Pofessionals TSOCAFCEA en IEEE, waardoor de KIVI-TC leden (soms tegen een vergoeding) ook aan activiteiten van deze organisaties kunnen deelnemen. Meer informatie treft u hier aan.

Deelname aan activiteiten van de KIVI Afdeling Telecommunicatie is voor leden soms gratis of wordt een kleine vergoeding (voor o.a. snacks) gevraagd; de niet- KIVI-leden betalen in de regel een vergoeding. Niet leden worden gewezen op de voordelen van het lidmaatschap van KIVI.

 

FITCE

FITCE is een forum voor ICT en Media professionals voor het uitwisselen en verkrijgen van inzicht in de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van techniek, regulering, sociale en economische aspecten van ICT en media technieken en diensten. FITCE bestaat reeds 50 jaar en heeft leden in 11 Europese landen.

Vanaf 1 januari 2015 was elk lid van de Afdeling Telecommunicatie tevens lid van het FITCE. Eind 2016 is beoordeeld of FITCE voor de leden van de Afdeling Telecommunicatie voldoende te bieden heeft, ten opzichte van de kosten en of dit lidmaatschap verder zal worden verlengd.

Sinds de oprichting van FITCE  bestond FITCE Nederland als een subgroep van KIVI-Telecommunicatie (KIVI-TC). 

Als gevolg van een reorganisatie van FITCE International heeft het bestuur van KIVI-TC in 2015 de speciale groep FITCE Nederland opgeheven, waarmee tegelijk alle leden van KIVI-TC automatisch kosteloos lid werden van FITCE.  KIVI-TC heeft toen een proefperiode van twee jaar ingesteld om na afloop daarvan te bepalen of en hoe wij met FITCE door zouden kunnen.

Dit had een directe relatie met de inmiddels ontstane discussie over de waarde van en de belangstelling voor FITCE voor de leden van KIVI-TC. Een enquête onder de leden over FITCE leverde een respons op van circa 30 leden. Uit de antwoorden bleek dat de belangstelling voor FITCE tot vrijwel nihil was gedaald en dat er ook geen toekomstverwachtingen waren.

Na de proefperiode van 2 jaar, die het bestuur voor het lidmaatschap van Nederland had ingesteld, was verlopen, heeft het bestuur -gezien het gebrek aan belangstelling in Nederland en het stagneren van ontwikkelingen binnen FITCE zelf- besloten met ingang van 1 april 2017 het lidmaatschap van FITCE na 54 jaar te beëindigen.

Verdere informatie over FITCE treft u aan op www.fitce.org