Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen. De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee. Hoe zorgen we voor een goede inpassing en een duurzame groei van deze ondergrondse infrastructuur?

Evaluatie pilot mantelbuizenputconstructie (2017)

Een mantelbuizenputconstructie is een voorziening om kabels en leidingen op een gestructureerde manier in de ondergrond te leggen. In dit rapport staat de evaluatie van een pilot mantelbuizenputconstructie die de gemeente Alphen aan den Rijn heeft gerealiseerd in het centrumgebied.

Data delen in de kabel-en-leidingbranche (2017)

Dit rapport laat zien wat data delen inhoudt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en leidinginfrastructuur. Er wordt achtergrondinformatie gegevens over het delen van data in het algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder. Daarnaast gaat het rapport in op de voordelen van en belemmeringen voor data delen die in interviews ter sprake zijn gekomen.

Werken met stabiele grond (2013)

Het afkalven, schuiven en omklappen van instabiele taluds bij ontgravingen en ophogingen leidt tot vele incidenten. Deze richtlijn is opgesteld om grondwerkzaamheden met een beperkte omvang veilig te laten plaatsvinden. De kern van de publicatie is een stroomschema waarmee stapsgewijs het nog veilig te hanteren talud kan worden bepaald.

Nauwkeurigheid boortechnieken kabels en leidingen (2013)

Onderzoek van NSTT naar de nauwkeurigheid van boringen. Hoe nauwkeurig zijn boortechnieken, welke andere factoren dan de boortechniek hebben invloed op de ligging van een boring en hoe is een indicatie te verkrijgen van de huidige liggingsnauwkeurigheid.

Landelijke werkafspraken kabels en leidingen (2013)

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) heeft op zijn website alle gepubliceerde werkafspraken rondom kabels en leidingen in de openbare ondergrondse ruimte geplaatst. Het betreffen zogenaamde good practices: diverse richtlijnen, handreikingen en werkwijzen. Deze zijn tot stand gekomen middels goed overleg tussen koepel- en brancheorganisaties, waardoor er volgens het GPKL sprake is van landelijk gedragen adviezen. Via deze weg hoopt het GPKL duidelijkheid te scheppen over hoe gemeenten en netbeheerders moeten omgaan met hun kabels en leidingen.

Detecteren zonder graven (2011)

Het COB-platform Kabels & Leidingen heeft het initiatief genomen om de kwaliteit van het gebruik van innovatieve detectietechnieken – zoals grondradar en radiodetectie - voor het plaatsbepalen van kabels en leidingen vast te stellen. Het bijbehorende rapport doet verslag van een praktijktest, een vervolg op eerder onderzoek waarin bestaande methoden werden geïnventariseerd en geanalyseerd. Uit die analyse kwam onder meer naar voren dat de deskundigheid en ervaring van degene die de techniek toepast van grote invloed zijn. Het platform heeft daarom een praktijktest uitgevoerd om zowel de innovatieve technieken als het gebruik ervan door detectiebedrijven nader te onderzoeken.

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen (2010)

Op initiatief en in samenwerking met belanghebbenden is CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen' (2008) tot stand gekomen. Het resultaat is een door de sector gedragen richtlijn die naadloos aansluit op de wet ‘Informatie-uitwisseling ondergrondse netten’. Opdrachtgevers, ontwerpers, grondroerders en beheerders gebruiken de richtlijn als handvat om een zorgvuldig proces vorm te geven. Vanaf het eerste initiatief tot en met het ‘dichtgooien van de sleuf’. Voor iedereen die een rol speelt in het graafproces.

Sleufloze technieken

Tegenwoordig worden in toenemende mate sleufloze technieken gebruikt zoals ‘microtunneling’ en ‘horizontaal gestuurd boren’. Deze technieken hebben over het algemeen minder impact op de omgeving dan open ontgravingen. Op de website van het COB is meer informatie te vinden over sleufloze technieken.

NSTT

De Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen heeft als doel het stimuleren van de ontwikkeling en bevordering van sleufloze technieken, alsmede het funderen en uitdragen van de maatschappelijke voordelen hiervan. De vereniging biedt antwoord op uw individuele vragen en probeert in de collectiviteit van de sector grotere vraagstukken gezamenlijk op te pakken. De website van de NSTT geeft een goed overzicht van recente ontwikkelingen.

Deelonderwerpen

Generieke kennis Boortunnels Zinktunnels

Gerelateerde onderwerpen

Bouwputten Grondonderzoek Grondverbetering Grondvervorming Meten en Monitoring

Literatuur

Evaluatie pilot mantelbuizenputconstructie (2017) Data delen in de kabel-en-leidingbranche (2017) Werken met stabiele grond (2013) Nauwkeurigheid boortechnieken (2013) Good practices kabels en leidingen (2013) Detecteren zonder graven (2011) Graafschade voorkomen (2008)

Onderzoek

COB Platform Kabels & Leidingen

Overig

COB, sleufloze technieken NSTT