Geonet Dossier

Geonet Dossier

Bij de aanleg van nieuwe gebouwen of constructies met een ondergrondse component is een bouwput nodig. Wanneer het in een stad al volgebouwd is, is de afstand tussen de bouwput en de bestaande bebouwing vaak maar gering. Dit kan aanleiding geven tot overlast en schade.

Horizontale bodemafsluiting door waterglasinjectie (2017)

De toepassing van waterglasinjectie als bodemafsluiter in bouwkuipen wordt in Nederland regelmatig toegepast. Uit een aantal praktijkprojecten is gebleken dat een waterglasinjectie onvoldoende resultaat geeft met betrekking tot de waterremmende werking. De oorzaken hiervoor kunnen sterk uiteenlopen. Voor dit rapport is gekozen om twee uitvoeringsaspecten te onderzoeken, namelijk omgevingstrillingen en de injectiedruk. Er is onderzocht in hoeverre deze twee aspecten de waterremmende werking van een waterglasinjectie kunnen beïnvloeden.

Handboek Soilmix-wanden (2016)

Dit handboek biedt een weergave van de huidige kennis op het gebied van de soilmix-techniek voor het realiseren van grondkerende, waterkerende en waterremmende wanden. Het boek dekt verschillende toepassingsgebieden van soilmix-wanden af, zowel tijdelijke als permanente soilmix-wanden en wanden met een verticaal dragende functie.

Plaxis bulletin

Het Engelstalige Plaxis bulletin verschijnt twee keer per jaar. Het is het gecombineerde magazine van Plaxis BV en de Nederlandse Plaxis Users Association. Het magazine richt zich op het gebruik van de eindige elementenmethode in de geotechniek.

Plaxis kennisdatabase

De kennisdatabase van Plaxis wordt iedere maand uitgebreid met tips, video's, scripts en software-updates. Ook herbergt de database zo’n twintig modellen en tachtig wetenschappelijke publicaties over onderzoek en praktijkcases waarbij Plaxis gebruikt is.

Rekenregels voor diepwanden (2014)

CUR-Aanbeveling 76:2014 heeft betrekking op diepwanden, uitgevoerd in Nederlandse omstandigheden met ter plaatse gestort gewapend beton. Als tweede, herziene uitgave beschrijft de CUR-Aanbeveling aanvullende bepalingen voor het ontwerpen en berekenen van diepwanden.

Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren (2014)

CUR-Aanbeveling 77:2014 bevat rekenregels voor het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van ongewapende onderwaterbetonvloeren met een tijdelijke functie.

Op palen gefundeerde gebouwen naast diepe ontgravingen (2013)

Dit onderzoek biedt inzicht in de mechanismen van de grond-gebouwinteractie bij op palen gefundeerde gebouwen naast diepe ontgravingen. Het onderzoek richtte zich specifiek op ontgravingen naast gebouwen gefundeerd op oude (houten) palen in slappe bodem. Werkzaamheden voorafgaand aan de ontgraving bleken de grootste impact op het maaiveld en de gebouwen te hebben. De studie kan gebruikt worden voor het ontwerp en de monitoring van diepe bouwprojecten in zulke gebieden.

Onderzoek TU Delft

Handboek Damwandconstructies (2012)

Damwandconstructies (deel 1 en 2) bevat alle informatie die nodig is voor het ontwerp, de uitvoering en het beheer van damwandconstructies. Het handboek laat zien hoe u damwanden kunt aanbrengen volgens de nieuwste inzichten en de laatste stand van regelgeving en techniek. De laatste druk is geheel in overeenstemming gebracht met Eurocode 7 (Geotechnisch ontwerp).

Aanbevelingen voor bouwkuipen in stedelijke omgeving (2012)

Dit rapport beoogt te voorzien in de behoefte aan extra kennis over het bouwkuipgedrag in relatie tot de omgevingsbeïnvloeding. Het praktijkonderzoek heeft zich toegespitst op de Noord/Zuidlijn. De rapportage biedt een overzicht van de huidige kennis omtrent het ontwerpen van bouwkuipen in stedelijk gebied in relatie tot belendingen.  Hierbij is niet alleen het gedrag van de bouwkuip tussen de grondkeringen beschouwd (oftewel binnen de bouwkuip), maar ook de vervormingen van het grondmassief buiten de bouwkuip.

Richtlijn ankerpalen (2011)

Deze CUR-richtlijn is primair bedoeld voor ontwerpers en uitvoerende partijen. De publicatie bevat met name een beschrijving van diverse ankerpaalsystemen, rekenregels voor daadkracht en axiale veerstijfheid, duurzaamheid en kwaliteitsborging. Centraal staan de uitvoeringsgevoeligheid en de kwaliteitsborging. Dit heeft geleid tot een eigen veiligheidsfilosofie voor ankerpalen.

Handboek diepwanden (2010)

Dit CUR-handboek bevat een uitgebreide beschrijving van het ontwerp- en uitvoeringsproces van diepwanden. In het handboek wordt aandacht besteed aan de belangrijke samenhang tussen ontwerp en uitvoering. Kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering, alsmede monitoring worden eveneens beschreven. Ook geleerde lessen bij eerdere schadegevallen komen aan bod; van die ervaringen is gebruik gemaakt bij het identificeren van kritische onderdelen bij ontwerp en uitvoering.

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten (2010)

Deze CUR-richtlijn is bedoeld om de inzet van meten en monitoren bij bouwputten te optimaliseren, en daarmee risico's beter te gaan beheersen. Om de meerwaarde van meten en monitoren volledig te benutten, wordt in deze publicatie nadrukkelijk aandacht besteed aan inpassing van monitoring in het bouwproces en in de projectorganisatie.

Delft Cluster: Snelle paaltesten (2010)

Dit onderzoek naar de optimalisatie van paalfunderingen vroeg onder meer om betere modellen voor het berekenen van het draagvermogen van palen en om snelle en goedkope methoden om het draagvermogen van aangebrachte palen te testen, zoals quasi-statische technieken.

Delft Cluster: Gedrag van bouwputten (2009)

Resultaten van onderzoek naar het gedrag van bouwputten bestaande uit gecombineerde damwanden. Middels metingen is inzicht verkregen over de interne krachten van bouwputten. Er is data verzameld bij twee bouwputten voor de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.

Delft Cluster: Kwaliteitsverbetering funderingen en bouwputten (2009)

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van funderingen en bouwputten, waarbij vooral is gekeken naar de inzet van een betere risicobeheersing.

Noord Zuidlijn - Amsterdam (2008 - 2013)

In 2008 ontstaat ernstige schade aan een aantal huizen aan de Vijzelgracht in Amsterdam door lekkage in de bouwput die daar in aanleg is. Op 4 juni 2009 presenteert de Commissie Veerman haar eindrapport 'Bouwen aan verbinding'. Het advies: doorgaan, maar wel met een aantal - vooral organisatorische - verbeteringen. Op de kenniswebsite van de Noord Zuidlijn wordt de kennis die is opgedaan bij het bouwproces online gedeeld en besproken. Het is een website voor en door experts, met artikelen over feiten en cijfers, onderzoek en praktijkcases.

Analyse veertig schadegevallen (2007)

In het maandblad Cement van 2007 (nr 6, pag 5) geeft prof. Frits van Tol van de TU Delft een uitgebreide analyse van veertig schadegevallen aan bouwputten gedurende de afgelopen 10 jaar. Zijn conclusie is dat in tweederde van de gevallen de benodigde kennis wel beschikbaar was, maar niet was gebruikt.
Van Tol pleit daarom voor het verbeteren van de bouwgerelateerde opleidingen en studies. Tevens is er onderzoek nodig naar de installatie-effecten bij het maken van damwanden, want (slot)lekkage een belangrijke oorzaak is van schades.
A.F. van Tol, Schadegevallen bij bouwputten, Cement 2007 nr 6, p. 6-13 (niet digitaal beschikbaar)

Vlissingen 'De Fonteyne' (2005)

In 2005 is in Vlissingen de parkeergarage 'De Fonteyne' met succes gerealiseerd, ondanks de complexiteit van het project met kwetsbare naburige panden. Alles verliep voorspoedig rondom de negen meter diepe ontgraving. Een kort overzicht is terug te vinden in een presentatie van de Gemeente Vlissingen.


 

Gerelateerde pagina's

Grondverbetering Leren van geotechnisch falen Meten en monitoren Risicomanagement Trillingen

Literatuur

Horizontale bodemafsluiting door waterglasinjectie (2017) Handboek Soilmix-wanden (2016) Rekenregels voor diepwanden (2014) Rekenregels onderwaterbeton (2014) Handboek damwandconstructies (2012) Aanbevelingen voor bouwkuipen (2012) Richtlijn ankerpalen (2011) Handboek diepwanden (2010) Richtlijn meten en monitoren (2010) DC: Snelle paaltesten (2010) Rapport Commissie Veerman (2009) DC: gedrag van bouwputten (2009) DC: funderingen en bouwputten (2009)

Onderzoek

Reactie op palen gef. gebouwen (2013) Rapid pile load tests (2012) Laterally loaded piles (2010) Modelling of pile installation (2009) Deformation buildings soft soils (2009) Reliability of sheet pile walls (2007)

Overig

Kenniswebsite Noord Zuidlijn (2013) Paleis kennisdatabase Plaxis bulletin