Geonet Dossier

Geonet Dossier

Volgens SBR lopen geotechnische faalkosten op tot vijfentwintig procent van de bouwkosten, de NVAF constateert dat twintig procent van de omzet van heiers uit faalkosten bestaat en TNO Bouw praat over negen miljard euro verlies aan efficiency in het bouwproces door geotechnisch falen.

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017)

Deze richtlijn biedt inzichten voor een veilig ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer. Verder biedt de publicatie een technische analyse van de interactie tussen de belastingen uit de machine en het draagvermogen van de ondergrond. Daarnaast biedt deze richtlijn ook handvatten voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer van het funderingswerk. In Vakblad Geotechniek verscheen een begeleidend artikel m.b.t. de richtlijn.

Analyse geotechnische incidenten in de vakmedia (2015)

Om een indruk te krijgen van het aantal geotechnische incidenten en het verloop daarvan, registreerde en analyseerde Martin van Staveren alle geotechnische incidenten waarover dagblad Cobouw rapporteerde van 2010 tot en met 2014. Er is een duidelijke daling zichtbaar van geotechnische incidenten.

Geotechnisch falen: De perceptie van professionals (2012)

Aan de hand van een enquête-onderzoek is in kaart gebracht wat professionals in de GWW-sector zien als belangrijke oorzaken van geotechnisch falen en wat volgens hen belangrijke mogelijkheden zijn tot een betere beheersing en bijgevolg reductie van het geotechnisch falen.

Project 'Leren van geotechnisch falen' (2010)

De door KIVI NIRIA Geotechniek en Rijkswaterstaat geïnitieerde CUR Bouw &Infra commissie selecteerde zes cases waarbij grond- of grondgebonden constructies niet voldeden aan de verwachtingen. Soms leidde dat tot extra kosten, omgevingschade, gevolgschade, (tijdelijke) onveiligheid en imagoschade.
De commissie behandelde de cases met het doel lessen te trekken die er toe moeten leiden dat dezelfde fouten niet nog eens worden gemaakt. Een beschrijvend overzicht van het project is terug te vinden in Vakblad Geotechniek, evenals de individuele resultaten van de cases. Ook de slotbeschouwing Algemene conclusies en aanbevelingen werd in Geotechniek gepubliceerd.

Leren van geotechnisch falen (2010)

In dit CUR-rapport worden de structurele oorzaken van geotechnisch falen op een rij gezet, onderverdeeld naar micro-, meso en macroniveau. Voor elk van deze niveaus worden maatregelen en aanbevelingen gepresenteerd om schadegevallen te voorkomen. De maatregelen zijn direct toepasbaar voor de professionals en de organisaties waarin zij werken. Voorbeelden zijn controles met eenvoudige rekenmodellen, risico-analyses en een monitoringplan. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de effecten van een bouwwerk op de directe omgeving. Het rapport bevat dezelfde cases als in de Geotechniek-artikelen (zie tekstblok hierboven) maar geeft een uitgebreidere algemene analyse.  

Noord Zuidlijn - Amsterdam (2008)

In 2008 ontstaat ernstige schade aan een aantal huizen aan de Vijzelgracht in Amsterdam door lekkage in de bouwput die daar in aanleg is. Op 4 juni 2009 presenteert de Commissie Veerman haar eindrapport 'Bouwen aan verbinding'. Het advies: doorgaan, maar wel met een aantal - vooral organisatorische - verbeteringen.

Analyse veertig schadegevallen (2007)

In het maandblad Cement van 2007 (nr 6, pag 5) geeft prof. Frits van Tol van de TU Delft een uitgebreide analyse van veertig schadegevallen aan bouwputten gedurende de afgelopen 10 jaar. Zijn conclusie is dat in tweederde van de gevallen de benodigde kennis wel beschikbaar was, maar niet was gebruikt.
     Van Tol pleit daarom voor het verbeteren van de bouwgerelateerde opleidingen en studies. Tevens is er onderzoek nodig naar de installatie-effecten bij het maken van damwanden, want (slot)lekkage een belangrijke oorzaak is van schades.
     A.F. van Tol, Schadegevallen bij bouwputten, Cement 2007 nr 6, p. 6-13.

Gerelateerde pagina's

Geo-Impuls Grondvervorming Meten en monitoren Ondergronds bouwen Risicomanagement

Literatuur

Begaanbaarheid van bouwterreinen: Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017) Analyse geotech. incidenten (2015) De perceptie van professionals (2012) Leren van geotechnisch falen (CUR, 2010) Leren van falen (Geotechniek, 2010) NZL: Bouwen aan verbinding (2009)