Geonet Dossier

Geonet Dossier

Gebouwen in West-Nederland zijn meestal op palen gefundeerd. Het is van belang om te weten hoe zwaar we een paal kunnen belasten en of er ook aan getrokken kan worden. Daarnaast zijn er veel funderingen 'op staal' (direct op een zandlaag). Ook vraagt de interactie van nieuwe constructies nabij bestaande funderingen bijzondere zorg.

Handboek Hei- en trilbaarheid: Palen en damwanden (2017)

Dit handboek bevat praktische aanbevelingen om te komen tot een zo optimaal mogelijk en uitvoerbaar ontwerpproces voor het heien en trillen van palen en damwanden. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de geologie, de grondeigenschappen en de uitvoeringsaspecten in relatie tot hei- en trilwerk. Met het handboek is de basis gelegd voor een doordachte risicobeoordeling en een realistische werkwijze bij hei- en trilwerken.

Begaanbaarheid van bouwterreinen: Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017)

Deze richtlijn biedt inzichten voor een veilig ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer. Verder biedt de publicatie een technische analyse van de interactie tussen de belastingen uit de machine en het draagvermogen van de ondergrond. Daarnaast biedt deze richtlijn ook handvatten voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer van het funderingswerk.

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen (2016)

In het kader van het onderzoeksprogramma Geo-Impuls is bij Deltares in Delft een proefveld ingericht met in de grond gevormde palen. Het doel was te onderzoeken hoe defecten in de palen opgespoord kunnen worden. Dit rapport beschrijft de opzet van de veldproef.

Ontwerprichtlijn zwelbelasting op funderingen (2014)

Een complete ontwerprichtlijn voor de berekening van zwelbelasting op funderingen, gebaseerd op de huidige ontwerppraktijk, uitgebreide berekeningen en validaties.

Onderzoek en beoordeling ondiepe funderingen op staal (2014)

In deze richtlijn worden de onderzoeksmethoden en beoordelingen van ondiepe funderingen op staal belicht, waarbij het niet alleen van belang is inzicht te krijgen over de bodemopbouw en waterhuishouding, maar ook van de samenstelling van de funderingsconstructie zelf.

Handboek binnenstedelijke kademuren (2014)

Kademuren in binnensteden zijn vaak eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. Vaak functioneren ze nog probleemloos, maar er worden ook gebreken en soms zelfs instortingen geconstateerd. Dit handboek wil daarom een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers bieden, met handvaten voor inspectie, beheer en onderhoud.

Bij de spoortunnel in Delft speelde de interactie tussen verschillende typen funderingen een belangrijke rol. Vlakbij bestaande paalfunderingen van een spoorviaduct werden bijvoorbeeld nieuwe diepwanden gerealiseerd en tussen eerder gebouwde diep- en damwanden werden groutankers aangebracht. Er is uitgebreid praktijkonderzoek gedaan om de wederzijdse beïnvloeding in kaart te brengen.

Speciale fundering afgezonken tunnel Noord/Zuidlijn (2014)

Ten behoeve van de Noord/Zuidlijn zijn onder Amsterdam Centraal Station en het IJ tunnelelementen afgezonken. Omdat een van de tunnelelementen de plaats van een deel van de fundering van het station inneemt, is er een extra fundering van stalen buizen aangebracht die een groot deel van de belasting op de oude fundering van het station overneemt. Vervolgens is het gedeelte voor het tunnelelement onder het station ontgraven, onder water gezet en in verbinding gebracht met het IJ.

Akoestisch doormeten betonnen funderingspalen (2013)

CUR-Aanbeveling 109:2013 geeft richtlijnen voor het akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen ten aanzien van meetapparatuur, uitvoering, interpretatie en rapportage. De meting geeft informatie over de toestand (integriteit) van de paalschacht.

Onderzoek TU Delft

Handboek Funderingsherstel (2012)

Om bestaande funderingen te herstellen zijn tal van technieken ontwikkeld. In het 'Handboek Funderingsherstel' van CUR/SBR zijn die technieken op een rij gezet om de meest geschikte methode in een bepaalde situatie te kunnen kiezen. Naast deze technische informatie bevat het handboek ook veel praktische informatie voor (particuliere) woningeigenaren.

Richtlijn voor de interpretatie van snelle paaltesten (2011)

Deze richtlijn geeft duidelijkheid bij de interpretatie van testmethoden voor palen in klei en in zand. De kennis wordt op twee niveaus toegankelijk gemaakt: een eerste niveau met basiskennis en een tweede niveau met achtergrondkennis. Hiermee kunnen snelle paaltesten in bijzondere situaties worden begrepen.

Axiaal draagvermogen van palen (2010)

Dit CUR-rapport bevat de resultaten van een onderzoek van CUR en Delft Cluster, dat tot doel had een rekenmodel op te stellen voor de draagkracht van op druk belaste palen. De basis voor het onderzoek was een grote verzameling van in het verleden uitgevoerde proefbelastingen. Daaruit kwam naar voren dat het draagvermogen van diepe, in het zand geplaatste grondverdringende palen wordt overschat. Vervolgonderzoek naar axiaal belaste, met name niet-grondverdringende palen wordt dan ook sterk aangeraden.

Leren van geotechnisch falen (2010)

In dit CUR-rapport worden de structurele oorzaken van geotechnisch falen op een rij gezet, onderverdeeld naar micro-, meso en macroniveau. Voor elk van deze niveaus worden maatregelen en aanbevelingen gepresenteerd om schadegevallen te voorkomen. De maatregelen zijn direct toepasbaar voor de professionals en de organisaties waarin zij werken.

Delft Cluster: Snelle paaltesten (2010)

Dit onderzoek naar de optimalisatie van paalfunderingen vroeg onder meer om betere modellen voor het berekenen van het draagvermogen van palen en om snelle en goedkope methoden om het draagvermogen van aangebrachte palen te testen, zoals quasi-statische technieken.

Delft Cluster: Nieuw perspectief funderingen en bouwputten (2009)

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van funderingen en bouwputten, waarbij vooral is gekeken naar de inzet van een betere risicobeheersing.

Toezicht op de realisatie paalfunderingen (2009)

CUR-Aanbeveling 114 geeft duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder tijdens de realisatie van paalfunderingen. De benodigde deskundigheid van de toezichthouder wordt toegelicht, evenals de toegevoegde waarde bij beheersing van kwaliteit en projectspecifieke geotechnische risico’s.

Effectenanalysemethode voor grondwaterstandsverandering (2009)

Houten funderingspalen kunnen worden aangetast door paalrot. Dit leidt tot verminderde draagkracht van de fundering met verzakkingen tot gevolg. In 2008 ontstaat ernstige schade aan een aantal huizen in Krommenie. In 2006 en 2007 is in de nabijheid een bodemsanering uitgevoerd. De vraag ontstond of de sanering of mogelijk paalrot de oorzaak was van de verzakkingen. Een publicatie van Deltares illustreert deze case.

SBR - Handboek funderingen

Het Handboek Funderingen is een allesomvattend naslagwerk dat duidelijkheid brengt in de verschillende funderingsmethoden voor met name de B+U-sector. Het bevat uitvoerige informatie over het ontwerpen en uitvoeren van een funderingsplan, behandelt in woord en beeld alle systemen en typen funderingen en geeft informatie over bedrijven en producten op het gebied van de verschillende funderingstechnieken. Meer informatie is te vinden op de website van SBRCURnet.

HogeSnelheidsPaal HSP

Het Voton-HSP systeem bestaat uit een fundering van in de grond gevormde betonpalen waarover een belastingspreidende laag ('matras') van geogrid en steenkorrel wordt aangelegd.

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

Het KCAF is een organisatie dat bijdraagt aan oplossingen voor funderingsproblematiek door het verzamelen en ontsluiten van onafhankelijke kennis en informatie met betrekking tot het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland. Op de website van het KCAF is onder andere informatie te vinden over funderingsonderzoek, grondwaterherstel en rioleringen.

Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O)

F3O is de brancheorganisatie voor onderzoekers aan bestaande (houten) funderingen en voor partijen die het belangrijk vinden dat funderingen op de juiste wijze worden onderzocht. F3O heeft hiertoe twee richtlijnen gepubliceerd: fundering op palen en fundering op staal.

FAQ Funderingstechniek

Twee aan Walinco gerelateerde websites (website 1, website 2) hebben verschillende FAQ's over funderingstechniek. De websites zien er ouderwets uit maar bevatten correcte informatie.

AB-FAB

De website van de brancheorganisatie van fabrikanten van prefab-palen AB-FAB bevat veel informatie over technische details van betonnen palen zoals afmetingen, wapening en draagvermogen.

Paalfactoren

Op de website van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc, een intergemeentelijk overlegorgaan) staat een uitgebreide lijst met paalfactoren van zo'n twintig paaltypen.


 

Gerelateerde pagina's

Grondonderzoek Grondvervorming Trillingen

Literatuur

Handboek Hei- en trilbaarheid: Palen en damwanden (2017) Begaanbaarheid van bouwterreinen: Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017) Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen (2016) Ontwerprichtlijn zwelbelasting (2014) Ondiepe funderingen op staal (2014) Binnenstedelijke kademuren (2014) Fundering afgezonken tunnel NZL (2014) Akoestisch doormeten betonnen funderingspalen (2013) Handboek Funderingsherstel (2012) Interpretatie snelle paaltesten (2011) Axiaal draagvermogen van palen (2010) Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen (2010) Leren van geotechnisch falen (2010) DC: snelle paaltesten (2010) Toezicht realisatie paalfunderingen (2009) DC: horizontaal belaste palen (2009) DC: nieuw perspectief (2009) Waterbeheer stedelijk gebied (2009) SBR – Handboek Funderingen (2007) F3O funderingsrichtlijnen

Onderzoek

Funderingstech. Spoorzone Delft (2014) Rapid pile load tests ( 2012) Lateral loads on mono-piles (2011)

Overig

Brancheorganisatie prefab palen Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen FAQ Funderingstechniek – deel 1 FAQ Funderingstechniek – deel 2 HogeSnelheidsPaal Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek Lijst met paalfactoren - Centraal Overleg Bouwconstructies