Geonet Dossier

Geonet Dossier

Geotechniek speelt een essentiële rol bij ruimtelijke planvorming. Denk aan maatregelen tegen overstromingsgevaar en lokale grondeigenschappen die hun stempel kunnen drukken op bijvoorbeeld het ontwerp en de aanleg van nieuwe infrastructuur en woonwijken.

Meer-waarde met de ondergrond (2016)

In deze publicatie zijn inzichten en ontdekkingen gebundeld over vraagstukken rond ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. Het boek gaat onder meer in op de waarde van grond, de kunst van het vragen stellen, verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (2016)

In oktober 2016 is het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling (KWB) van start gegaan. De provincie Zuid-Holland, STOWA en het Platform Slappe Bodem willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.

Bodemdaling in laagveengebieden (2016)

In dit project werkten STOWA en het Planbureau voor de Leefomgeving aan een samenhangend overzicht van de problematiek rondom veenbodemdaling in Nederland, nu en op lange termijn (2050 en 2100). Van de beleidsstudie is een uitgebreid rapport verschenen waarin mogelijke maatregelen worden benoemd.

Ontwerpen met de ondergrond als uitgangspunt (2015)

Hoe kan een industrieel havengebied getransformeerd worden naar een aantrekkelijk gebied voor gemengd gebruik (haven-stad), waarbij de behoeften van bedrijven en woningen alsmede de ondergrondse eigenschappen voorop staan? Sanne Mooij onderzocht dit voor de transformatie van de Merwede-Vierhavens in Schiedam. Dit leverde onder andere een potentiekaart op met informatie over de ondergrond. Haar onderzoek laat zien dat het mogelijk is te ontwerpen met de ondergrond als uitgangspunt. Op de repository van de TU Delft is tevens haar scriptie in te zien.

Slimme regie op de ondergrond (2013)

Op bijeenkomsten van het COB-platform Ordening en Ondergrond bleek dat er zowel bij marktpartijen als overheden grote behoefte is aan (betere) regie op de ondergrond. Op basis van praktijkervaringen zijn daarom randvoorwaarden en aanbevelingen geformuleerd die samen met veel voorbeelden uit de praktijk deze handreiking vormen.

Delft Cluster: Water als ordenend principe (2009)

Dit onderzoeksproject leverde de handvaten voor de ondersteuning van de afstemming tussen de ruimtelijke ordening en het watersysteem. Er is onder andere een succesvolle koppeling gemaakt tussen de standaarden Modflow voor grondwatermodellering en Sobek voor oppervlaktewatermodellering. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Geotechnische innovaties klimaatbestendig (2009)

In Vakblad Geotechniek deelt een tweetal experts hun visie over het benutten van geotechnische kennis bij ruimtelijke ontwikkeling. Het plaatsen van geotechnische innovaties in een bredere context levert win-winsituaties op in de ruimtelijke ordening. Besproken worden het nemen van maatregelen tegen overstroming met een integrale aanpak en de extra mogelijkheden voor toepassingen van innovatieve techniek.

Zuidplaspolder: plannen met de ondergrond (2007)

Bij de planontwikkeling van de Zuidplaspolder bij Gouda is vanaf het begin af aan rekening gehouden met de ondergrond en de waterhuishouding. Frank van Pelt, projectleider Zuidplaspolder bij de provincie Zuid-Holland, vertelt in Vakblad Geotechniek over het proces waarbij alle partijen aan tafel zaten en werkten aan een gemeenschappelijke oplossing. Een verhaal dat duidelijk maakt hoe techniek een rol kan spelen bij bestuurlijke processen en ruimtelijke planvorming.

Betrokkenheid van geotechnici (2005)

Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk behandelt senior adviseur gebiedsontwikkeling Henk Werksma in een artikel in Vakblad Geotechniek hoe geotechnici betrokken kunnen worden bij het ruimtelijke planvormingsproces. De term 'lagenbenadering' wordt uit de doeken gedaan.


 

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Ondergronds bouwen Risicomanagement Trillingen Waterbouw

Literatuur

Meer-waarde met de ondergrond (2016) Ondergrond als uitgangspunt (2015) Slimme regie op de ondergrond (2013) DC: water als ordenend principe (2009) Geotechniek klimaatbestendig (2009) Zuidplaspolder (2007) Betrokkenheid geotechnici (2005)

Onderzoek

Kennisprogramma Bodemdaling (2016) Bodemdaling in laagveengebieden (2016)