Geonet Dossier

Geonet Dossier

Monitoring is steeds meer gemeengoed bij bouwprojecten. De meetgegevens leveren echter lang niet altijd de gewenste informatie op. Reden is dat vooraf vaak onvoldoende is nagedacht over de monitoringstrategie.

Programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (2017)

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) van STOWA en Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren. Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en de implementatie bij waterbeheerders.

Monitoring in de praktijk (2016)

Binnen CUR/COB zijn in de periode 2009-2015 aanzienlijke inspanningen geleverd om duidelijke richtlijnen en aanbevelingen op te stellen voor het ontwerpen en monitoren van bouwputten in stedelijke omgeving. Dit rapport gaat voor drie prakijkprojecten uitgebreid in op de monitoringsfilosofie, de resulterende monitoringsstrategie en de technische en procesmatige invulling.

Dijkinspectie met drones (2015) 

Een verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen. Dit rapport is geschreven in het kader van het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW).

Kwaliteitscontrole van in de grond gevormde elementen (2015)

Dit Geo-Impulsproject richtte zich op specifieke problemen rondom diepwanden en op de integriteit van andere in de grond gevormde elementen. Zwakke plekken van in de grond gevormde diepwanden zijn vaak lastig op de sporen. Crosshole sonic logging, een techniek gebaseerd op het meten van geluidsgolven, bleek hiervoor een goede oplossing.

Geo-Impuls: Observational Method (2015)

De Observational Method is een in de Eurocode beschreven ontwerpmethode om met behulp van intensieve monitoring informatie over het gedrag van een constructie te verzamelen en deze te gebruiken bij besluitvormingsprocessen over de uitvoering van het werk. Het Geo-Impulsproject 'Observational Method' toont middels voorbeeldprojecten aan hoe deze methode kan bijdragen aan het beperken van faalkosten en het optimaliseren van een project. In 2015 verscheen een bijbehorende handreiking over de Observational Method.

Richtlijn meten en monitoren van bouwputten (2010)

Monitoring en kwaliteitscontrole zijn bij bouwputten onmisbare gereedschappen in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Deze Curnet-richtlijn is bedoeld om de inzet van meten en monitoren bij bouwputten te optimaliseren, en daarmee risico's beter te gaan beheersen. Om de meerwaarde van meten en monitoren volledig te benutten, wordt in deze publicatie nadrukkelijk aandacht besteed aan inpassing van monitoring in het bouwproces en in de projectorganisatie. Het aanstellen van een monitoringcoördinator maakt hier deel van uit. Met behulp van het stappenplan in deze publicatie kan men de benodigde monitoring bepalen, gebaseerd op de situatie en de projectspecifieke risico's.

Handboek diepwanden (2010)

Dit CUR-handboek bevat een uitgebreide beschrijving van het ontwerp- en uitvoeringsproces van diepwanden. In het handboek wordt aandacht besteed aan de belangrijke samenhang tussen ontwerp en uitvoering. Kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering, alsmede monitoring  worden eveneens beschreven. Ook geleerde lessen bij eerdere schadegevallen komen aan bod; van die ervaringen is gebruik gemaakt bij het identificeren van kritische onderdelen bij ontwerp en uitvoering.

Delft Cluster: Snelle paaltesten (2010)

Dit onderzoek naar de optimalisatie van paalfunderingen vroeg onder meer om betere modellen voor het berekenen van het draagvermogen van palen en om snelle en goedkope methoden om het draagvermogen van aangebrachte palen te testen, zoals quasi-statische technieken.

Onderzoek TU Delft

Symposium Lekmanagement (2004)

Op 30 maart 2004 organiseerden KIVI-NIRIA geotechniek, het COB en Deltares (destijds GeoDelft) het symposium Lekmanagement. Zeer verschillende aspecten van lekkage van ondergrondse constructies uit zowel de civiele techniek als uit de milieuhoek kwamen aan de orde. De variëteit aan sprekers was even divers als het scala aan onderwerpen. Sprekers van de TU Delft, Gemeente Utrecht, Volker Wessels Stevin en GeoDelft gingen in op onderwerpen als het belang van goed ontwerpen, praktijkcases, uitvoeringsaspecten, detectietechnieken en herstelmethoden. De presentaties, artikelen en bijbehorende samenvattingen van het symposium staan op een aparte Geonet-pagina.

Doordachte monitoring met HerMes

Meten alleen is voor monitoring niet genoeg. Voordat je begint moet je eerst goed nadenken wat je wilt weten én wat je daarvoor moet meten. Dat stellen dr. ir. Paul Waarts van TNO Bouw en dr. ir. Paul Hölscher van Deltares, voorheen GeoDelft. Beiden waren betrokken bij het onderzoeksproject Monitoringfilosofie HerMes van Delft Cluster, dat was gericht op het ontwikkelen van rationele monitoring. Als monitoring rationeel opgezet wordt, levert het de kwantitatieve gegevens die nodig zijn voor het onderbouwen van beslissingen tijdens de verschillende bouwfasen: bij welke meetwaarden moet bijvoorbeeld worden ingegrepen?

Aanvullende documentatie:

Praktijkproef Betuweroute

Voorafgaand aan de bouw van het tracé Sliedrecht - Gorinchem van de Betuweroute is een praktijkproef uitgevoerd om de werkelijke sterkte van de ondergrond te bepalen. Kees van der Veeken, manager van de Waardse Alliantie (samenwerking tussen het projectbureau Betuweroute en de aannemingscombinatie HBSC), stelt dat de verkregen kennis, in combinatie met een uitgebreid online monitoringsysteem, de mogelijkheid bood om bepaalde optimalisaties door te voeren en met ontwerpen “dichter tegen de grens te gaan zitten”. Het bouwproces kon zo versneld worden en een aantal dure afschermconstructies konden achterwege gelaten worden.

UAR Ondergronds

UAR Ondergronds is een uitbreiding op de al bestaande app UAR, die een virtuele laag toevoegt aan de werkelijkheid. Met UAR Ondergronds kun je nu zien wat er zich in de bodem bevindt. Met behulp van 3D-modellen worden allerlei ondergrondse objecten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zichtbaar gemaakt. Van archeologische resten tot volautomatische parkeergarages.

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Dijktechnologie Grondvervorming Ondergronds bouwen Risicomanagement

Literatuur

Monitoring in de praktijk (2016) Dijkinspectie met drones (2015) Handreiking Observational Method (2015) Meten & monitoren bouwputten (2010) Handboek diepwanden (2010) DC: Snelle paaltesten (2010) HerMes monitoring

Onderzoek

Programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (2017) The Observational Method (2005) Acoustic monitoring tunnel boring (2003) Praktijkproef Betuweroute

Overig

Geo-Impuls: kwaliteitscontrole (2015) Geo-Impuls: observational method (2015) Symposium Lekmanagement (2004)