Geonet Dossier

Geonet Dossier

De ondergrond geeft een extra dimensie aan risicomanagement: er is vaak een hoge mate van heterogeniteit, een moeilijk te modelleren interactie tussen ondergrond en constructie en onvolledige informatie over de grondsamenstelling en -eigenschappen.

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017)

Deze richtlijn biedt inzichten voor een veilig ontwerp, aanleg en onderhoud van de werkvloer. Verder biedt de publicatie een technische analyse van de interactie tussen de belastingen uit de machine en het draagvermogen van de ondergrond. Daarnaast biedt deze richtlijn ook handvatten voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer van het funderingswerk. In Vakblad Geotechniek verscheen een begeleidend artikel m.b.t. de richtlijn.

Geo-Impuls: Leidraad geocommunicatie (2016)

Bij drie pilotprojecten is vanuit het project Geo-Impuls een schaduwteam bestaande uit een geotechnicus, omgevingsmanager en communicatiemanager ingezet om het project te ondersteunen. De geleerde lessen de daarbij ontwikkelde producten zijn inmiddels verzameld in de Leidraad geocommunicatie.

Vijfde International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (2015)

Project Geo-Impuls leverde een Nederlandse bijdrage aan het 5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR) over de toepassing van georisicomanagement. De proceedings van het symposium zijn digitaal gratis beschikbaar gemaakt.

Praktijkvoorbeeld Systems Engineering (2014)

De kracht van System Engineering (SE) zit in de integrale benadering en systeemdenken. De gww-sector worstelt echter met SE. Goede voorbeelden uit de praktijk waren er nog niet. Het project ‘onderdoorgang Nootdorp’ vormt de kern van deze publicatie. Het beschrijft de rollen van betrokkenen bij de aanleg van een spooronderdoorgang. De organisatie van dit ogenschijnlijk eenvoudige project bleek vanwege de procescomplexiteit niet zonder een systeembenadering te kunnen. Deze publicatie is bedoeld voor Systems Engineers, opdrachtgevers en aannemers.

Praktijkgids risicogestuurd werken (2010 - 2014)

Martin van Staveren – expert in georisicomanagement – beschrijft in deze Geo-Impuls uitgave in heldere woorden wat risicomanagement is en hoever we al zijn met de ontwikkeling van instrumenten hiervoor. Tegelijk wordt op een heel praktische manier aan de lezer duidelijk gemaakt hoe je risicomanagement kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Puntsgewijze informatie over de inhoud van de uitgave is te vinden in een presentatie over georisicomanagement.

Geo-Impuls: risicolijsten (2014)

Bij bouwprojecten worden regelmatig geotechnische risico-inventarisaties gedaan. De werkgroep 'Ondergrondrisico's voor opdrachtgevers' van project Geo-Impuls heeft op basis hiervan zes risicolijsten verzameld. Deze kunnen ter inspiratie gebruikt worden bij nieuwe inventarisaties. Download de risicolijsten als PDF of als Excel-sheet.

Voorstel Basisopzet GeoRMScan 2.0 (2013)

Op 5 juni 2013 heeft Martin van Staveren een presentatie gegeven over het voorstel voor de opzet van GeoRMScan 2.0. Deze presentatie bevat een korte samenvatting van GeoRisicoScan 1.0 en een uitgebreide beschrijving van GeoRisicoScan 2.0 met het daarbij behorende werkproces.

Risico gestuurd grondonderzoek, van planfase tot realisatie (2012)

Om risico's bij de aanleg van infrastructuur zo veel mogelijk te beperken en de innovatiekracht van het bedrijfsleven te benutten is het van belang om het juiste grondonderzoek in de juiste projectfase uit te voeren. In dit CUR-rapport is deze aanpak van risicogestuurd grondonderzoek voor verschillende typen van civieltechnische constructies uitgewerkt.

Geo Risk Scan - Getting grips on geotechnical risks (2009)

De georisicoscan blijkt een effectieve tool te zijn om snel informatie mee in te winnen over de mate en kwaliteit van grond-gerelateerd risicomanagement in infrastructurele projecten. Dit artikel beschrijft de georisicoscan en de toepassing ervan in vijf verschillende projecten, wat heeft geleid tot twintig aanbevelingen.

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Grondverbeteren Grondvervorming Leren van geotechnisch falen Meten en Monitoring

Literatuur

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines (2017) Proceedings 5th ISGSR (2015) Leidraad Geocommunicatie (2016) Systems Engineering in de praktijk (2014) Risicogestuurd grondonderzoek (2012) Risicogestuurd werken, Geo-Impuls (2012) Gids risicogestuurd werken (2010) Geo Risk Scan (georisicoscan, 2009)

Overig

Geo-Impuls: risicolijsten PDF (2014) Geo-Impuls: risicolijsten Excel (2014) Presentatie GeoRMScan 2.0 (2013)