Geonet Dossier

Geonet Dossier

Dijken zijn voor Nederland cruciaal om droge voeten te houden. Ze zijn veelal opgebouwd uit grond maar vaak zijn bijzondere constructies nodig om een dijk meerdere functies te laten vervullen. Er zijn inspectietechnieken om de veiligheid van dijken periodiek te toetsen.

Programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (2017)

Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen 2.0 (PIW2.0) van STOWA en Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de inspecties van waterkeringen verder te professionaliseren. Nadat de vorige fasen zich richtten op het inhoudelijk verbeteren en professionaliseren van het inspectieproces, legt PIW2.0 de relatie met de aangrenzende beheercyclus, toetscyclus en de implementatie bij waterbeheerders.

Onderzoek TU Delft (2010 - 2017)

Dijkinspectie met drones (2015)

Een verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen. Dit rapport is geschreven in het kader van het programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW).

Digitaal handboek water (2015)

Dit handboek is opgesteld door het Nationaal Waterplan (NWP), het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009-2015. Het geeft een samenvatting en toelichting van de waterwetgeving, de taak- en bevoegdheidsverdeling en de werking van het waterbeheer-instrumentarium. ‘Waterveiligheid’ is een van de hoofdonderwerpen. Aan het handboek wordt nog regelmatig nieuwe informatie toegevoegd.

Pilotproject dijknagels in Lekdijk (2015)

Door het aanbrengen van 273 dijknagels van elk 18m lang is de Lekdijk bij Vianen voldoende verstevigd voor de komende vijftig jaar. Deze oplossing verlaagt de dijksterkte niet tijdens het aanbrengen en het kan met weinig ruimte en tijd worden uitgevoerd.

Verticaal Zanddicht Geotextiel (2015)

In juli 2015 heeft Waterschap Rivierenland voor het eerst Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) toegepast bij een dijkverbetering. Deze oplossing is aangebracht als maatregel tegen piping. Voordelen: minder overlast voor de omgeving, minder ruimtebeslag en lagere kosten.

Onderzoek effectiviteit langsdammen (2015)

Deltares gaat samen met Rijkswaterstaat, de universiteiten van Delft, Wageningen en Nijmegen de eigenschappen en de effecten onderzoeken van de herinrichting van de Waal met langsdammen. Het onderzoek moet onder andere inzicht geven of het zinvol is om in de toekomst op meerdere plekken in de Nederlandse rivieren kribben te vervangen door langsdammen.

Proefproject dubbele dijk (2015)

De Provincie Groningen onderzoekt nieuwe dijkconcepten die ons land de komende vijftig tot honderd jaar moeten beschermen. Eén daarvan is de ‘dubbele dijk’.

Opdrijvende dam (2015)

Een 335m lange dam die omhoog komt door de opwaartse kracht van water gaat het historische centrum van Spakenburg beschermen tegen overstroming. Het is een oplossing die weinig ruimte en tijd in beslag neemt. In Spakenburg wordt deze dam voor het eerst op grote schaal en als onderdeel van een primaire waterkering gebouwd.

Bezwijkproef veendijk (2015)

Op 14 oktober 2015 werd in Leendert de Boerspolder een eeuwenoude veendijk gecontroleerd tot bezwijken gebracht. De proef geeft inzicht over de stevigheid van een dijk op een ondergrond van veen.

Ontwerprichtlijn stabiliteitsscherm dijken (2014)

In 2012 is een ontwerp-methodiek voor stabiliteitsschermen ten behoeve van de binnenwaartse macrostabiliteit voor gronddijken ontwikkeld. Deze is begin 2013 geschikt bevonden voor gebruik in vergelijkbare complexe geotechnische situaties.

Grondmechanisch schematiseren bij dijken (2012)

In dit technisch rapport worden benodigde schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optreden waterspanningen beschreven en handreikingen gegeven bij het opstellen van die schematiseringen. De handreikingen zijn zowel geschikt voor gebruik bij het toetsen van dijken, als voor gebruik bij het ontwerpen van dijken of dijkversterkingen.

Stichting IJkdijk

De IJkdijk is een een experimenteerlocatie waar de volgende, wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden:

  • Het uitvoeren van experimenten om kennis over het gedrag van dijken te ontwikkelen. Bij de experimenten kunnen de proefdijken zodanig worden belast dat deze gecontroleerd bezwijken.
  • Het testen en valideren van nieuwe sensor-, inspectie- en observatietechnieken door deelnemende bedrijven.

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Het kenniscentrum in Nederland op het gebied van dijktechnologie is het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW, destijds Technische Adviescommissie voor de Waterkering, TAW). De nieuwsbrief 'Infostroom' is digitaal beschikbaar (zie homepage). Ook zijn er op de website verschillende rapporten van ENW te vinden.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. De website van STOWA bevat rapporten, software, actuele thema's, nieuws en discussiefora over waterbeheer.

Producten Delft Cluster: Kennisconsolidatie (2009)

Voor dit onderzoek werden case studies uitgevoerd met als doel afwegingstechnieken in te zetten om technische kennis succesvol te benutten in de planfase en beheerfase van dijken.

Producten Delft Cluster: Veiligheid tegen overstromingen (2009)

Onderzoek naar welk niveau van veiligheid exact gewenst is in het laag gelegen deel van Nederland, om overstromingen van zowel zee als rivieren te voorkomen.

Geotextiele tubes met baggerspecie versterken waterkeringen (2009)

In de Nederlandse binnenwateren heeft zich in de loop der jaren een grote hoeveelheid baggerspecie opgehoopt die vanwege de scheepvaart en de waterhuishouding verwijderd moet worden. Daarnaast moeten langs veel binnenwateren dijken en kades worden verhoogd en versterkt. Beide maatschappelijke opgaven kunnen gecombineerd worden in hoogwaardig bouwen met baggerspecie. In CUR rapport 222 is dit concept uitgewerkt en de acceptatie van betrokkenen onderzocht.

Materiaalfactoren boezemkaden (2009)

Naast de landelijke waterkering zijn er in Nederland ook regionale waterkeringen, ook wel secundaire waterkeringen genoemd. Een onderdeel hiervan zijn boezemkaden en keringen langs rivieren. Het opzetten van de binnenlandse keringen ging gepaard met een meerjarenplan. De materiaal-factorenstudie voor de boezemkaden is uiteengezet in een rapport van STOWA.

Waterspanning in dijken (2004)

Het Technisch Rapport Waterspanningen van ENW geeft richtlijnen, aandachtspunten en waarschuwingen bij het vaststellen van de schematisering van de waterspanning bij beoordeling van de geotechnische stabiliteit van waterkeringen. Hierdoor wordt reproduceerbaarheid en verifieerbaarheid van praktijkadviezen verkregen.

Plaxflow

Het eindige-elementenmodel PlaxFlow kan tijdsafhankelijke grondwaterstroming in dijklichamen modelleren. Het model beschrijft de stromingsprocessen in een gedeeltelijk verzadigde dijk. Daardoor zijn waterspanningen nauwkeuriger te voorspellen, wat weer van belang is voor stabiliteitsberekeningen.

Effectiviteit tweede waterkeringen

Slaperdijken maar ook wegen en spoorbanen kunnen bedoeld of onbedoeld als tweede waterkering functioneren. De vraag is alleen of ze het binnenstromende water ook daadwerkelijk tegenhouden. Delft Cluster ontwikkelde een beoordelingssystematiek om de waterkerende werking van deze constructies op een snelle en eenvoudige manier te beoordelen.

INSIDE: dijkversterking

INSIDE was een project opgezet door Rijkswaterstaat met als hoofddoel het ontwikkelen van nieuwe methoden om dijken op een duurzame, ruimtebesparende en kostenbewuste wijze te verbeteren. Het project is in 2007 afgerond en heeft dit eindrapport opgeleverd.


 

Gerelateerde pagina's

Meten en monitoren Waterbouw

Literatuur

Dijkinspectie met drones (2015) Digitaal handboek water (2015) Ontwerprichtlijn stabiliteitsscherm (2014) Grondmechanisch schematiseren (2012) Materiaalfactoren boezemkaden (2009) DC: kennisconsolidatie (2009) DC: veiligheid tegen overstroming (2009) Rapport Waterspanningen (2004)

Onderzoek

Programma Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (2017) Integral Design of Multifunctional Flood Defenses (2017) Reliability of long heterogeneous slopes in 3D (2017) Effectiviteit langsdammen (2015) Proefproject dubbele dijk (2015) Bezwijkproef veendijk (2015) Stichting IJkdijk STOWA FEM for earthquake loads on dykes (2015) River dikes during flood waves (2012) Safety standards of flood defenses (2011) Calibration of piping assess. mod. (2011) Reliability-tools in technical design (2010)

Overig

Dijknagels in Lekdijk (2015) Verticaal Zanddicht Geotextiel (2015) Opdrijvende dam (2015) Expertisenetwerk Waterveiligheid Plaxflow rekenmodel Effectiviteit tweede waterkeringen INSIDE: dijkversterking