Geonet Dossier

Geonet Dossier

De vervormingseigenschappen van grond wijken sterk af van andere constructiematerialen. De vervorming is veelal plastisch (als de belasting weg is blijft de vervorming), niet-lineair (twee keer meer belasting geeft meer dan twee keer zoveel vervorming) en het kan lang duren (decennia) voor de eindtoestand bereikt is.

Onderzoek TU Delft (2008 - 2017)

Zettingskaart Nederland (2014)

Deltares en TNO hebben in kaart gebracht hoe zettingsgevoelig de bodem overal in Nederland is. Deze zettingskaart is gemaakt door een hypothetische situatie door te rekenen: dat geheel Nederland wordt opgehoogd met een zandlaag van één meter. Met het geologisch 3D-model NL3D van TNO is voorspeld hoe groot de samendrukking op lange termijn is.

Diktekaart holocene slappe lagen Nederland (2014)

De geologische dienst van Nederland TNO heeft in kaart gebracht waar de bodem van Nederland slappe en samendrukbare lagen bevat. De kaart geeft een globale indicatie van de totale dikte van de holocene veen- en kleilagen in Nederland.

Geo-Impuls: Proefterpen Bloemendalerpolder (2014)

In de komende jaren wordt de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp doorontwikkeld. In een geotechnisch vooronderzoek is de te verwachten zetting en bouwtijd van een ophoging met voorbelasting beschouwd. Deze veldproef is ingepast in het Geo-Impulsproject 'Langetermijnmeting en modelvalidatie'. Hieruit bleek dat de grootte en de snelheid van de zetting sterk afwijkt van de verwachting.

Onverwachte gebeurtenissen in de bodem (2014)

Een verkennende studie van Deltares en Witteveen+Bos naar onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem. De verkenning bestond uit een literatuurstudie, bestudering van dertig praktijkcases en een workshop met experts uit verschillende organisaties. Oorzaken en gevolgen zijn nader gecategoriseerd. Ook is er gekeken naar oplossingsrichtingen toekomstige onverwachte gebeurtenissen te minimaliseren.

Werken met stabiele grond (2013)

Het afkalven, schuiven en omklappen van instabiele taluds bij ontgravingen en ophogingen leidt tot vele incidenten. Deze richtlijn is opgesteld om grondwerkzaamheden met een beperkte omvang veilig te laten plaatsvinden. De kern van de publicatie is een stroomschema waarmee stapsgewijs het nog veilig te hanteren talud kan worden bepaald.

Modelling of settlement induced building damage (TUD, 2013)

Ondergrondse bouwprojecten kunnen tot zettingen leiden die schade aan metselwerkgebouwen veroorzaken. Voor het voorspellen van deze schade wordt momenteel een procedure gebruikt die gevolgen van zettingen soms onderschat. Voor haar promotie aan de TU Delft ontwikkelde Giorgia Giardina een beter systeem, gebaseerd op zowel experimenteel als numeriek modelleren.

Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen (2010)

Ophogingen bij aanleg van wegen en dijken veroorzaken verticale en horizontale deformaties in slappe ondergrond. De horizontale deformaties veroorzaken een horizontale belasting op betonnen funderingspalen, die daardoor kunnen breken. Naar aanleiding van de behoefte om deze horizontale krachten te voorspellen, is in CROW-verband onderzoek uitgevoerd naar ontwerpmethoden. Dat resulteerde in de presentatie van drie methoden, eenvoudig, tussenweg en uitgebreid. De ontwerpmethoden hebben betrekking op zowel grondgedrag als het gedrag van het materiaal beton. Recenter onderzoek vanuit Geo-Impuls - Proefterpen Bloemendalerpolder (2014) - hield zich ook bezig met door grond horizontaal belaste palen. 

Leren van geotechnisch falen (2010)

In dit CUR-rapport worden de structurele oorzaken van geotechnisch falen op een rij gezet, onderverdeeld naar micro-, meso en macroniveau. Voor elk van deze niveaus worden maatregelen en aanbevelingen gepresenteerd om schadegevallen te voorkomen. De maatregelen zijn direct toepasbaar voor de professionals en de organisaties waarin zij werken. Voorbeelden zijn controles met eenvoudige rekenmodellen, risico-analyses en een monitoringplan. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de effecten van een bouwwerk op de directe omgeving. Er is ook een separaat Geonet-dossier Leren van falen.

Symposium restzettingen (2005)

De zetting die optreedt na het willekeurige moment van oplevering heet 'restzetting'. Over dit onderwerp werd in april 2005 een symposium georganiseerd waarvan de resultaten op een aantal aparte Geonet-pagina's te vinden zijn.

Het isotachenmodel (2002)

De eendimensionale samendrukkingseigenschappen van grond zijn in Nederland al decennialang beschreven met de methode Koppejan-Buisman. Het a,b,c-isotachenmodel beschrijft het grondgedrag meer fundamenteel, en is gemakkelijk te combineren met  afstroming. In het praktisch gebruik is het  model eerder eenvoudiger dan moeilijker  dan de bestaande modellen, en het sluit aan  op internationaal breed gedragen inzichten. Sinds begin deze eeuw zijn er veel publicaties verschenen over het isotachenmodel. Ook voor onderzoeksprogramma Delft Cluster was het isotachenmodel een van de pijlers. Enkele nuttige artikelen zijn:

Handboek Grondmechanica (2001)

Dit boek was bedoeld als handleiding bij de colleges in de Grondmechanica van de studierichting Civiele Techniek aan de TU Delft. Het bevat een inleiding tot de belangrijkste begrippen en technieken van de grondmechanica, zoals de berekening van spanningen,  vervormingen, en stabiliteit. Ook de meest gebruikte methoden voor de bepaling van grondeigenschappen passeren de revue. In een drietal appendices worden enige basisprincipes uit de mechanica behandeld. Een handig naslagwerk, dat gratis als pdf is te downloaden.


 

Gerelateerde pagina's

Grondonderzoek Grondverbetering Meten en monitoren Ondergronds bouwen Zettingsvloeiingen

Literatuur

Werken met stabiele grond (2013) Ontwerprichtlijn hor. belaste palen (2010) Leren van geotechnisch falen (2010) Het a,b,c-isotachenmodel (2003) Voorspelling restzettingen (2002) K0-CRS-proef (2002) Kruip met vert. drainage (2002) Isotachenmod. bij lage spanningen (2002) K0-CRS-proef (2002) Handboek grondmechanica (2001)

Onderzoek

Experimental Investigation on the Desiccation and Fracturing of Clay (2017) Reliability of long heterogeneous slopes in 3D (2017) Onverwachte gebeurtenissen (2014) Proefterpen Bloemendalerpolder (2014) Settlement induced damage (2013) Reconstitution of sensitive clays (2012) Spatial variability of sand state (2010) Hypoplasticity investigated (2008)

Overig

Zettingskaart Nederland (2014) Diktekaart holocene slappe lagen (2014) Symposium restzettingen