Beleidsplan KIVI 2017 – 2020    #daaromgeotechniek

KIVI Afdeling voor Geotechniek

Datum : 18 september 2017

 

Geotechniek is een onmisbare schakel in het bouwproces. De afdeling voor Geotechniek heeft dan ook tot doel het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde brede toepassing van kennis op het vakgebied van de geo-engineering en het wekken van belangstelling voor de grondmechanica, de funderingstechniek en gerelateerde vakgebieden. De afdeling speelt een verbindende functie in het netwerk tussen de leden en andere beroepsbeoefenaars, zowel nationaal als internationaal.


 

Waarom (afdeling voor) geotechniek?

-        Uniek professioneel netwerk van geotechnisch ingenieurs in Nederland, ondersteuning leden op beslissende momenten in hun carrière, mogelijkheid bieden om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de horizon te verbreden door links met niet-geotechnici.

-        Opleiding, kennisbehoud en kennisontwikkeling, door het organiseren en continu actualiseren van cursussen, organiseren van kennisbijeenkomsten en excursies, en het

stimuleren van wetenschappelijk en innovatiegericht onderzoek, onder meer gericht op kwaliteitsverbetering en duurzaamheid.

-        Zichtbaarheid ten behoeve van een sterk vakgebied, dat op de kaart staat in Nederland en continuïteit kent op lange termijn.

-        Internationalisering, samenwerking en kennisuitwisseling met buitenlandse vakgenoten en deelname aan internationale symposia, activiteiten en technische commissies.

Activiteiten afdeling voor geotechniek 2017-2020:

 

Uniek professioneel netwerk (prog. cie)

 1. Het organiseren van minimaal 6 informatieve vaktechnische bijeenkomsten per jaar voor de leden, waaronder minimaal 1 excursie of bedrijfsbezoek. Het organiseren van geotechniek/funderingsdag. De activiteiten worden vastgelegd in een jaarprogramma.
 2. Het samenwerken met andere bouw gerelateerde afdelingen van het KIVI , de Belgische zuster organisatie ie.net, door het gezamenlijk organiseren van activiteiten
 3. Het onderhouden van de relatie met het NEN en ENW met betrekking tot de nationale en Europese geotechnische normen, inclusief het volgen van nationale en internationale geotechnische normalisatie activiteiten en het verspreiden van informatie hierover aan de leden en het incidenteel op basis van concrete voorstellen financieel ondersteunen van de totstandkoming van geotechnische Europese normen.
 4. Het bevorderen van uitwisseling van informatie tussen organisaties die mede actief zijn op het gebied van de geotechniek, in het bijzonder met de CUR/SBR/CROW, Betonvereniging, VOTB, STOWA, Grondmechanica Nederland, NGO, NVAF, studieverenigingen (Ondergrondse) en Ingeokring; via het bevorderen van persoonlijke liaisons met andere besturen door de bestuursleden en het verzenden van ons jaarprogramma aan deze organisaties.

 

Opleiding en kennis (opl. cie)

 1. Het bevorderen van onderwijs op het vakgebied op mbo, hbo en (post) academisch niveau en stimuleren van ‘blijvend leren’
 2. Het actualiseren, ontwikkelen  en bewaken van de kwaliteit van het cursusmateriaal en het leveren van docenten voor de CGF en PAO cursussen, inclusief het leveren van een contactpersoon..
 3. Het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van certificering en kwaliteitsborging, via Chartership KIVI Geotechniek
 4. Het stimuleren van wetenschappelijk en innovatiegericht onderzoek, oa gericht op kwaliteitsverbetering en duurzaamheid binnenhet vakgebied, zowel nationaal, zoals via TU’s en Deltares,  als in Europees verband (ELGIP). Zo nodig financieel ondersteunen zover passend binnen de afdelingsdoelstellingen.

 

Zichtbaarheid

 1. Het bijdragen aan de continuïteit van het vaktijdschrift Geotechniek1 en het geotechnisch webplatform GEONET2
 2. Gezamenlijk met Deltares tweejaarlijks toekennen van de Keverling Buisman Prijs
 3. Uitdragen van de maatschappelijke betekenis van het vakgebied van de geo-engineering kan worden vertaald in een duurzaam gebruik en benutting van de ondergrond, via traditionele en sociale media.
 4. Het organiseren van een event rondom 100 jaar geotechniek in Nederland in 2018, genereren brede media attentie (landelijke pers).

 

Internationalisering

 1. Deelname aan internationale symposia, congressen en activiteiten
 2. Het onderhouden van de relatie met de ISSMGE en het optreden als de NSSMGE inclusief het internationaal uitwisselen van kennis op het gebied van de geotechniek via de ISSMGE voor en door de leden.
 3. Deelnemen aan de internationale boardmeetings en het registreren van de Nederlandse leden van de ISSMGE en het afdragen van contributie aan de ISSMGE
 4. Het stimuleren en  voorstellen van Nederlandse leden voor de vertegenwoordiging in de Europese Technical Committees (TCs) en de internationale TCs. en publiceren van een overzicht hiervan op GEONET en KIVI site.  Onze Nederlandse vertegenwoordigers wordt gevraagd een terugmelding te doen aan de leden over de activiteiten van de TC’s.
 5. Het onderhouden van contacten met onze zusterorganisaties in andere landen, zoals ie.net, DGGT, BGA etc.

 

1 het bijdragen aan de continuïteit van het vaktijdschrift Geotechniek

 • Het leveren van minimaal een lid voor de Redactie.
 • Het leveren van minimaal 2 leden voor de Redactieraad
 • Het publiceren van afdelingsactiviteiten en afdelingsnieuws in het vaktijdschrift
 • Het meewerken aan de jaarlijkse uitgave van minimaal 4 nummers
 • Het bevorderen en mede financieel ondersteunen van de uitgave van een vijfde nummer als special voor de Geotechniekdag en de Funderingsdag.

 

2het bijdragen aan de continuïteit en uitbouw van het geotechnisch webplatform GEONET

 • Het zitting nemen in de Stuurgroep van het samenwerkingsverband van Deltares, de CUR en de KIVI afdeling voor Geotechniek
 • Het deelnemen aan de Redactie van GEONET
 • Het leveren van informatie voor directe plaatsing op de site van GEONET
 • Het incidenteel financieel ondersteunen van uitbreidingen/aanpassingen van GEONET op basis van daartoe ingediende voorstellen en passend binnen de bestedingsdoelstellingen van het Congresfonds.

 

Werkafspraken voor het effectief functioneren van de afdeling voor Geotechniek

 1. t streven naar een breed samengesteld bestuur van de Afdeling voor Geotechniek3
 2. Het actief bijdragen aan ledenwerving en ledenbehoud van KIVI4
 3. Het voeren van een actief PR-beleid om de activiteiten van de afdeling goede bekendheid te geven bij de leden en potentiële leden, inclusief onderhoud van de website van de afdeling
 4. Het zorg dragen voor een gezond financieel beleid met het oog op de continuïteit van de afdeling
 5. Het deelnemen aan het Clusteroverleg Bouw, waarin de bouw gerelateerde afdelingen van het KIVI verenigd zijn
 6. Het deelnemen aan de ledenraad van KIVI, inclusief financiële commissie.

 

3Gestreefd wordt naar minimaal 1 vertegenwoordiger vanuit respectievelijk de sectoren:

 

 • Onderwijs (TUD en/of HBO instellingen);
 • Deltares (GTI);
 • Grote gemeenten (bij voorkeur via gemeentelijke geotechnisch bureau);
 • Fugro N.V. (internationaal opererend geotechnisch bureau);
 • Kleinere gespecialiseerde geotechnische bureaus
 • Grotere civieltechnische ingenieursbureaus (met geotechnische expertise);
 • Grotere aannemers /baggeraars/offshore
 • Funderingsaannemers/NVAF;
 • Rijkswaterstaat;
 • Overige verkeersinfrastructuurbeheerders/ontwerpers (o.a. ProRail).

4Het actief bijdragen aan ledenwerving en ledenbehoud van het KIVI

 • Het bevorderen van de aanwezigheid van jonge leden bij de activiteiten van de afdeling
 • Het verzorgen van ledenwervingsactiviteiten tijdens de lezingenmiddag voor afstudeerders i.s.m. de afdeling Bouw- & Waterbouwkunde en de afdeling Tunneltechniek- & Ondergrondse werken
 • Het actueel houden en verspreiden van het informatiepakket van de afdeling Geotechniek ter verspreiding onder afstudeerders van TUD Civiele Techniek en Geowetenschappen, UT-Civiele Techniek en Hogescholen (Civiele Techniek)
 • Het houden van een tweejaarlijkse enquête onder de leden van de afdeling
 • Het evalueren van eventuele opzeggingen van het lidmaatschap, door o.a. nabellen, ondersteund door de accountmanager van het hoofdbureau
 • Het opstellen van een tweejaarlijks PR-plan voor de afdeling
 • Het up-to-date houden van de afdelingsinformatie op de KIVI site en op GEONET
 • Het verzenden van aankondigingen van bijeenkomsten via e-mail en per post aan KIVI leden