web stats

KIVI kent een aantal onderscheidingen voor leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging.

Voor leden die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld voor een bepaalde afdeling is dit de onderscheiding: Lid van Verdienste . In de gehele vereniging is deze onderscheiding aan omstreeks 70 personen toegekend.

De Afdeling Defensie en Veiligheid heeft vijf Leden van Verdienste en één Officier in de Orde van Oranje-Nassau.:

12 april 2023 - Kapitein ter Zee bd Jan Wind - Lid van verdienste

Jan Wind is lid van het bestuur van de Afdeling Defensie en Veiligheid (DV) sinds april 2006. In deze periode van 17 jaar heeft diverse functies bekleed, waaronder acht jaar de functie van voorzitter.
Jan heeft een groot aantal initiatieven ontplooid. Hij startte de werkgroep Politiek & Defensietechniek, die inmiddels geen onbekende is binnen de Vaste Defensiecommissie van de Tweede Kamer. Tevens initieerde jan de jaarlijks terugkerende cursus 'Defensie voor ingenieurs' en speelt hij een belangrijke rol bij de organisatie van het jaarlijkse Kooy Symposium. Onder Jan 's bezielende leiding is Defensie en Veiligheid uitgegroeid tot een van de meest actieve en succesvolle afdelingen binnen het KIVI.

Hiernaast toont Jan een grote inzet voor KIVI in brede zin. Jan vervulde gedurende zes jaar het voorzitterschap van de Ledenraadscommissie en van 2020-2023 was hij lid van het hoofdbestuur. Tot zijn wapenfeiten behoren onder meer het opnieuw tot leven wekken van de diverse Raden binnen KIVI, de relatie met FEANI (nu Engineers Europe) en de commissie onderscheidingen. Hij was voorzitter van KIVI's Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij en nationaal afgevaardigde naar FEANI. 
Zijn bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van KIVI vloeien niet alleen voort uit zijn brede kennis en ervaring, maar ook uit de respectvolle en integere wijze waarop hij zijn omgeving stimuleert, vragen met kennis en aandacht beantwoordt en anderen gevraagd of ongevraagd - maar bovenal geruisloos - bijstaat, daar waar hulp nodig is.
Jan is met zijn nimmer aflatende inzet en geduld, zijn positieve instelling, zijn succesvolle initiatieven, zijn waar nodig kritische instelling en vooral zijn jarenlange verdiensten, een voorbeeld voor velen.

13 april 2022 - Ing. Marjolein de Wit-Blok - Lid van verdienste

Marjolein de Wit is vanaf 2015 zeer actief binnen de afdeling Defensie en Veiligheid. Sinds 2016 als secretaris van de Kooy symposium commissie en in 2018 werd zij benoemd tot tweede secretaris van de afdeling. Binnen het bestuur is zij sinds 2020 "coördinator activiteiten". In die rol stimuleert Marjolein de bestuursleden van de afdeling en anderen om activiteiten inhoudelijk te organiseren. Zij verzorgt de coördinatie, communicatie en de nodige logistiek. Dat doet zij ook voor andere grote activiteiten, zoals jaarlijks cursus "Defensie voor ingenieurs" en het Kooy Symposium.Tijdens de coronacrisis heeft Marjolein een succesvol concept ontwikkeld voor korte inhoudelijke webinars, dat daarna ook nog veel wordt gebruikt. Zonder Marjolein zou de afdeling veel minder activiteiten kunnen ontplooien dan nu mogelijk is, zowel qua aard als aantal, Dit alles levert de afdeling een zeer grote bekendheid op, zowel binnen als buiten KIVI.


De onderscheiding werd tijdens het Kooy symposium 2022 uitgereikt door Jan Wind, voorzitter KIVI afdeling Defensie en Veiligheid.

 

3 juni 2021 - Ir. Peter Rooijmans - Lid van verdienste

Peter Rooijmans was in 2001 een van de vier initiatiefnemers van het Kooy symposium. Het motto was ‘gedeelde kennis is dubbele kennis’. De doelgroep ‘Defensie, politiek, kennisinstituten en bedrijfsleven’. Een ware succesformule.

Sinds de eerste editie in 2002 is het symposium vrijwel jaarlijks gehouden. Het groeide van een mini symposium met enkele tientallen deelnemers uit tot een jaarlijks evenement dat 350 of meer burgers en militairen trekt. Een van de grootste jaarlijkse evenementen van KIVI en een begrip in de defensiesector. Veruit de grootse activiteit van de afdeling Defensie en Veiligheid, samen met inmiddels 5 partner-organisaties.

Peter Rooijmans is als mede-initiatiefnemer het enige KIVI lid dat sinds de oprichting actief betrokken is gebleven bij het symposium. Als lid van de symposiumcommissie werkte hij al die jaren actief mee aan het welslagen van het symposium. Conceptueel, inhoudelijk en logistiek. 

De onderscheiding werd uitgereikt door Jan Wind, voorzitter KIVI afdeling Defensie en Veiligheid.

24 april 2020 - Ir. Wim Borawitz - Officier in de orde van Oranje-Nassau

Wim Borawitz was bestuurslid (2003-2006), secretaris (2006-2008) en voorzitter (2008-2012) van de afdeling Defensie en Veiligheid. Sinds 2009 is hij lid van de Kooy Symposium commissie. Deze commissie organiseert jaarlijks een symposium om de Krijgsmacht, kennisinstituten en Nederlandse industrie met elkaar in contact te brengen en te houden.

Vanwege de coronacrisis in 2020 werd de onderscheiding via video uitgereikt door de minister van Defensie, mevr. Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

 

 

 

14 april 2010 - Drs. E.H. (Ernst) van Hoek - lid van verdienste

Ernst van Hoek is bestuurslid van de afdeling Defensie en Veiligheid geweest van 1988 t/m 1997 en van 2001 t/m 2010.

Hij heeft zich gedurende deze lange periode ingezet voor de ontwikkeling van de afdeling als boegbeeld van de Defensie Research en Development gemeenschap. Naast drukke activiteiten als Directeur Wetenschappelijk Onderzoek bij Defensie, en later als directeur van het NATO Agency voor Research & Technology was hij in staat bij te dragen aan een groot aantal nationale en internationale (EUCLID) Symposia. Ook de internationale samenwerking van de afdeling in EDA (later EDTA) verband werd door hem vormgegeven.

Ernst van Hoek was binnen de afdeling jarenlang voorzitter van het Prof. ir. dr.  J.M.J. Kooy-fonds. Dankzij dit fonds is de afdeling in staat haar activiteiten veelal zonder extra kosten voor de leden te organiseren.

Via zijn grote netwerk betrok Ernst vele prominenten bij de activiteiten van de afdeling. Als spreker, of als toehoorder. Dit leverde voor de afdeling extra aandacht en prestige. De oorkonde van de benoeming tot Lid van Verdienste werd op 14 april 2010 tijdens het Kooy symposium bij de marinekazerne Amsterdam uitgereikt door Ir. J.A. (Jan) Dekker, President van KIVI NIRIA.

18 september 2003 - Prof.dr.ir. H.J. (Hans) Pasman - Lid van verdienste

Hans Pasman heeft zich gedurende een lange periode intensief ingezet voor de ontwikkeling van de afdeling. In 1983 werd hij lid van het bestuur van de toenmalige Afdeling voor Krijgskundige Techniek. In 1988 is Hans benoemd tot voorzitter van de afdeling Defensietechnologie. Beide functies heeft hij altijd, naast zijn zeer drukke werkzaamheden voor TNO en de TU Delft, met zeer veel enthousiasme ingevuld.
Gedurende zijn bestuurslidmaatschap heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van een groot aantal nationale en internationale symposia.

Hans Pasman stond aan de basis van de totstandkoming van het Prof. ir. dr.  J.M.J. Kooy-fonds. De doelstelling van dit fonds is de bevordering van de wetenschap en technologie in Nederland, aansluitend op, of voortvloeiend uit op Defensiegerichte functies en taken.'  Dankzij dit fonds is de afdeling Defensietechnologie in staat haar activiteiten veelal zonder extra kosten voor de leden te organiseren.

Gedurende zijn voorzitterschap zijn ook de internationale contacten van de afdeling geïntensiveerd.
Onder meer is KIVI - Defensietechnologie lid van de Federation of European Defence Technology Associations (EDA, later gewijzigd in EDTA) geworden.

De onderscheiding als Lid van Verdienste is op 18 september 2003 aan Hans Pasman uitgereikt door de President van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI), ir. B. van Nederveen.