Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor:

 • Organisatie van vaktechnische activiteiten van belang voor de leden van de Afdeling Elektrotechniek. Deze activiteiten worden (deels) gedelegeerd aan regionale of sectorale activiteitencommissies.
 • Het nemen van initiatieven in het belang van de leden.
 • Rapportage aan het stafbureau van KIVI over de activiteiten van de Afdeling Elektrotechniek.
 • Participatie, indien hiervoor uitgenodigd, in coördinerende en beleidsactiviteiten van het KIVI hoofdbestuur.
 • Voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 • Onderhouden van contacten bij de universiteiten en het bedrijfsleven in het belang van de leden.
 • Behandeling van vragen, wensen of opmerkingen van leden van de Afdeling Elektrotechniek.

Werkwijze

Het afdelingsbestuur vergadert ca. 10 keer per jaar. De vergaderingen worden in het algemeen na werktijd op een locatie in het midden van het land gehouden. In deze bestuursvergaderingen worden o.a. behandeld:

 • Vaststelling verslag vorige vergadering.
 • Ingekomen stukken.
 • Voortgangsbewaking van actiepunten.
 • Verenigingsactiviteiten geïnitieerd door het hoofdbestuur en het verenigingsbureau. 
 • Ontwikkelingen in het vakgebied en de samenleving die aanleiding kunnen vormen tot het ontwikkelen van activiteiten in het belang van de leden.
 • Contacten met andere afdelingen van KIVI.
 • Contacten met zusterverenigingen.
 • De bewaking van de activiteiten in de regionale en sectorale activiteitencommissies.
 • Samenwerking met met de studieverenigingen op in het vakgebied op de universiteiten en hogescholen.
 • Signaleren van "issues" in het kader van het beleid "issue-management" en, in  het kader hiervan, het initiëren van activiteiten  die voor de leden van de Afdeling Elektrotechniek van belang zijn.
 • Promotie van KIVI bij de doelgroepen.
 • Voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse ledenvergadering.
 • De financiële gang van zaken.

De vergaderingen worden genotuleerd.